MARCELIUS MEDIUM HEALER

Spiritualiteit, Paranormaal, Praktijk, Fyto - Orthomoleculair & Energetische behandelingen

Wijsheid


9 Artikelen over - WIJSHEID -
Eenzaamheid

Door: James Allen
Via: Unariun Wisdom
22 Juni 2022
"Waarom werkeloos zoeken naar uiterlijke dingen. Het antwoord, innerlijke stilte brengt? Waarom de verre heuvels beklimmen met pijn,
een dichterbij uitzicht op de hemel te krijgen? In de diepste diepten van bosky dells woont De kluizenaar Contemplatie. Waar vandaan,
de hemel doorborend, met geschermd zicht, ziet Hij 's middags de sterren, wier licht de komende nacht zal verheerlijken." Whittier.

"In het stille uur dat de passie in rust is , verzamelt u
voorraden wijsheid in uw borst." Wordsworth.

Het essentiële wezen van de mens is innerlijk, onzichtbaar, spiritueel en als zodanig ontleent het zijn leven, kracht van binnen
uit, niet van buitenaf. Uiterlijke dingen zijn kanalen waardoor haar energieën worden besteed, maar voor vernieuwing moet ze
terugvallen op de innerlijke stilte. Voor zover de mens ernaar streeft deze stilte te verdrinken in de luidruchtige geneugten van
de zintuigen, en probeert te leven in de - conflicten van uiterlijke dingen, oogst hij net zozeer de ervaringen van pijn en verdriet,
die, eindelijk ondraaglijk wordend, hem terugdrijven naar het begin van de innerlijke Trooster naar het heiligdom van de vredige
eenzaamheid binnenin.

Omdat het lichaam niet kan gedijen op lege schillen, kan de geest ook niet worden ondersteund op, lege genoegens. Als het niet
regelmatig wordt gevoed, verliest het lichaam zijn vitaliteit en schreeuwt het, gepijnigd van honger en dorst, om eten en drinken.
Zo is het ook met de geest: hij moet regelmatig in eenzaamheid gevoed worden op zuivere en heilige gedachten, anders verliest
hij zijn frisheid en kracht en zal hij het uiteindelijk uitschreeuwen in zijn pijnlijke en totale honger. Het verlangen van een door
angst getroffen ziel naar licht en troost is de roep van een geest die ten onder gaat van honger en dorst. Alle pijn en
verdriet is geestelijke honger, en aspiratie is de schreeuw om voedsel. Het is de Verloren Zoon die,
omkomend van de honger, zijn gezicht verlangend naar het huis van zijn Vader wendt.

Het zuivere leven van de geest is niet te vinden; maar is verloren, in het leven van de zintuigen.
De lagere verlangens schreeuwen altijd om meer en ze bieden geen rust. De buiten-wereld van plezier,
persoonlijk contact en luidruchtige activiteiten is een sfeer van slijtage die het tegenwicht van eenzaamheid
vereist. Net zoals het lichaam rust nodig heeft voor het herstel van zijn krachten, zo heeft de geest eenzaamheid
nodig voor de vernieuwing van zijn energieën. Eenzaamheid, is net zo onmisbaar voor het geestelijk welzijn van de
mens als slaap voor zijn lichamelijk welzijn; en zuivere gedachte, of meditatie die in eenzaamheid wordt opgeroepen
is voor de geest wat activiteit
is voor het lichaam.

Zoals het lichaam afbreekt, wanneer het - beroofd wordt van de noodzakelijke - rust en slaap, zo breken de geesten van
mensen af, beroofd van de noodzakelijke stilte en eenzaamheid. De mens, als geestelijk wezen, kan niet in kracht, oprechtheid
en vrede worden gehandhaafd, tenzij hij zich periodiek terugtrekt uit de uiterlijke wereld van vergankelijke dingen en innerlijk reikt
naar de blijvende en onvergankelijke werkelijkheden. De vertroostingen van de geloofsbelijdenissen zijn ontleend aan de eenzaamheid
die die geloofsbelijdenissen afdwingen. De regelmatige naleving van de ceremoniën van de formele religie, zoals ze zijn, bijgewoond
met geconcentreerde stilte en vrijheid van wereldse afleidingen, dwingt de mensen om onbewust te doen wat ze nog niet bewust
hebben geleerd te doen namelijk om de geest periodiek te concentreren op de innerlijke stilte en te mediteren, hoewel heel
kort, op hoge en heilige dingen.

De man die niet geleerd heeft zijn geest te beheersen en te zuiveren in seizoenen van uitverkoren eenzaamheid, maar
wiens ontwakende aspiraties tasten naar iets hogers en edelers dan hij tot nu toe bezit, voelt de noodzaak voor de
hulp van ceremoniële religie; maar wie zichzelf in de hand heeft genomen met het oog op zelfverovering, die
zich terugtrekt in eenzaamheid om met zijn lagere natuur te worstelen en meesterlijk zijn geest in heilige
richtingen te buigen, heeft geen verdere hulp nodig van boek of priester of Kerk. De Kerk bestaat
niet voor het welbehagen van de heilige, maar voor de verheffing van de zondaar.

In eenzaamheid verzamelt een mens kracht om de moeilijkheden en verleidingen van het leven het hoofd te
bieden, kennis om ze te begrijpen en te overwinnen, en wijsheid om ze te overstijgen. Zoals een gebouw bewaard
en in stand wordt gehouden op grond van het fundament dat verborgen en onopgemerkt is, zo wordt een mens voort
durend in kracht en vrede gehouden op grond van zijn eenzame uur van intense gedachten die geen oog aanschouwt.
Alleen in eenzaamheid kan een mens werkelijk aan zichzelf geopenbaard worden, dat hij zijn ware aard, met al haar
krachten en mogelijkheden, kan gaan begrijpen. De stem van de geest wordt niet gehoord in het rumoer van
de wereld en te midden van het geschreeuw van tegenstrijdige verlangens. Er kan geen spirituele groei
zijn zonder eenzaamheid.

Er zijn mensen die terugdeinzen voor een te nauwgezet onderzoek van zichzelf, die bang zijn voor
een te complete zelfopenbaring, en die bang zijn voor die eenzaamheid die hen alleen zou laten met hun
eigen gedachten en voor hun mentale visie, de roep van hun - verlangens - zou oproepen. En zo gaan ze waar
het lawaai van genot het luidst is en waar de berispende stem van de Waarheid - verdrinkt. Maar wie de Waarheid
liefheeft, die wijsheid verlangt en zoekt zal veel alleen zijn. Hij zal de volste duidelijkste openbaring van zichzelf zoeken
zal de spoken van frivoliteit en lawaai vermijden en zal gaan waar de zoete, tedere stem van de geest van waarheid in hem
kan spreken en gehoord kan worden.

Mannen gaan achter veel gezelschap aan en zoeken nieuwe opwinding, maar ze zijn niet bekend met vrede; op verschillende
wegen van genot zoeken ze naar geluk, maar ze komen niet tot rust; door verschillende manieren van lachen en koortsachtig
delirium dwalen ze af naar blijdschap en leven, maar hun tranen zijn talrijk en grievend, en ze ontsnappen niet, aan de dood.
Drijvend op de - oceaan van het leven - op zoek naar egoïstische aflaten, worden mensen gevangen, in de stormen en pas
na vele stormen en veel ontbering vliegen ze naar de Rots van Toevlucht die rust in de diepe stilte van hun eigen wezen.

Terwijl een mens opgaat in uiterlijke activiteiten, geeft hij zijn energie uit en wordt hij geestelijk zwakker, en om zijn
morele kracht te behouden, moet hij zijn toevlucht nemen tot eenzame meditatie. Dit is zo noodzakelijk dat wie
het verwaarloost, de juiste kennis van het leven verliest of niet verwerft; evenmin begrijpt en overwint hij
de diepgewortelde en subtielste zonden die lijken op deugden die de uitverkorenen bedriegen en
waaraan iedereen behalve de waarlijk wijzen bezwijkt.

"De ware waardigheid blijft alleen bij hem,
Die, in het stille uur van de innerlijke gedachte,
nog steeds kan vermoeden en zich nog steeds
kan vereren in nederigheid van hart."

Hij die leeft, zonder op te houden in uiterlijke opwinding, leeft het meest in teleurstellingen en verdriet.
Waar de geluiden van genot de grootste hart-leegte zijn, is de scherpste en diepste. Hij ook, wiens hele leven,
ook al is het er niet een van lust naar genot gecentreerd is in uiterlijke werken die zich alleen bezighoudt met het
veranderende panorama, van zichtbare dingen, nooit terugvallend, in eenzaamheid, op de innerlijke en onzichtbare
wereld van permanent zijn, zo'n mens verwerft geen kennis en wijsheid, maar blijft leeg; hij kan de wereld niet helpen,
kan haar aspiraties niet voeden, want hij heeft geen voedsel te bieden, zijn geestelijke voorraad is leeg. Maar hij die een
zaamheid rechtzoekt om de waarheid der dingen te zoeken die zijn zintuigen bedwingt en zijn verlangens stil maakt, zo'n
man verwerft dagelijks kennis en wijsheid; hij wordt vervuld, met de geest van de waarheid; hij kan de wereld helpen, want
zijn geestelijke voorraad is vol
en wordt goed aangevuld.

Terwijl een mens opgaat in de contemplatie van innerlijke werkelijkheden ontvangt hij kennis en macht hij opent zich als een
bloem, voor het universele - licht van de Waarheid, en ontvangt en drinkt in haar leven-gevende stralen; hij gaat ook naar het
eeuwige fundament van kennis en lest zijn dorst in de inspirerende - wateren. Zo'n man verwerft in één uur geconcentreerd
denken meer essentiële kennis dan een heel jaar lezen zou kunnen geven. Het zijn is oneindig en de kennis is onbegrensd
en de bron ervan onuitputtelijk, en hij die put uit de diepste diepten van zijn wezen drinkt uit de bron van goddelijke
wijsheid die nooit kan opdrogen, en tast
de wateren van onsterfelijkheid af.

"Ik merk dat ik in mezelf alleen ben, hoewel vervuld zonder
gedachten die u kunt bevatten , toch mijn pad vervuld."

Het is deze gebruikelijke associatie met de diepe realiteit van het zijn dit voortdurende drinken in het
Water des Levens bij zijn eeuwige bron, die geniaal is. De bronnen van genialiteit zijn onuitputtelijk omdat
ze zijn ontleend aan de oorspronkelijke en universele bron, en om dezelfde reden zijn de werken van genialiteit
altijd nieuw en fris. Hoe meer een genie uitdeelt hoe voller hij wordt. Met de voltooiing van elk werk breidt zijn geest
zich uit en breidt zich uit, reikt hij uitgebreider uit en ziet hij bredere en steeds grotere vermogensbereiken. Het genie is
geïnspireerd. Hij heeft de kloof tussen
het eindige en het oneindige
overbrugd.

Hij heeft geen secundaire hulpmiddelen nodig, maar put uit die universele bron die de bron is van elk nobel werk. Het verschil
tussen een genie en een gewone man is dit de een leeft in innerlijke werkelijkheden, de ander in uiterlijke schijn; de een gaat voor
genot, de ander voor wijsheid; de een vertrouwt op boeken, de ander op zijn eigen wezen. Het leren van boeken is goed als de ware
plaats ervan wordt begrepen, maar is niet de bron van wijsheid. De bron van wijsheid ligt in het leven zelf en wordt begrepen door
inspanning, oefening en ervaring. Boeken geven informatie, maar ze kunnen geen kennis schenken; ze kunnen stimuleren, maar
kunnen niet bereiken je moet moeite doen en voor jezelf bereiken. De man die volledig op boeken vertrouwt en niet naar de
stille bronnen in zichzelf gaat, is oppervlakkig en raakt snel uitgeput.

Hij is ongeïnspireerd ( hoewel hij misschien - buitengewoon slim is ), want hij bereikt al snel, het einde van zijn voorraad
informatie en wordt zo leeg en repetitief. Zijn werken missen de zoete spontaniteit van het leven en de steeds hernieuwde
frisheid van inspiratie. Zo'n mens heeft zich afgesneden van de oneindige voorraad en houdt zich niet bezig met het leven
zelf, maar met dode of rottende verschijningen.
De informatie is beperkt; kennis is
grenzeloos.


De inspiratie, van - genialiteit en grootsheid - wordt gekoesterd, ontwikkeld en uiteindelijk - voltooid in - een-zaam-heid.
De meest gewone mens die zich een nobel doel voorstelt en al zijn energieën en wil oproepend zijn doel in eenzaamheid
aanspant en rijpt, zal zijn doel bereiken en een genie worden. De man die afstand doet van het plezier van de wereld, die
populariteit en roem vermijdt, en die in de vergetelheid werkt en in eenzaamheid denkt voor de verwezenlijking van een
verheven ideaal voor het menselijk ras, wordt een ziener en een profeet. Hij die in stilte zijn hart zoekt, die zijn geest
afstemt op dat wat zuiver en mooi en goed is, die in lange uren van eenzame contemplatie ernaar streeft het
centrale en eeuwige hart van de dingen te bereiken, zichzelf in contact brengt met de onhoorbare
harmonieën van het zijn, zich openstelt voor de ontvangst van het kosmische lied, en wordt
eindelijk een zanger en een dichter. En dus met alle genialiteit: het is het kind van de
eenzaamheid een heel eenvoudig kind met grote ogen en luisterend en
mooi, maar met de door lawaai besmeurde wereld een
onbegrijpelijk mysterie, waarvan het slechts
af en toe een glimp opvangt van
voorbij de goed bewaakte
Portalen van
stilte.


Gautama Siddhartha, de man van de wereld, na zes jaar (in het bos) van eenzame strijd met zijn passies en
intense meditatie over de diepe mysteries van zijn natuur, wordt Boeddha, de verlichte, de belichaming van kalme,
serene wijsheid, tot wie een hart-dorstige wereld zich wendt tot verfrissende wateren van onsterfelijkheid. Lao-tze, een
gewone burger die een werelds ambt vervult, in zijn zoektocht naar kennis brengt eenzaamheid aan en ontdekt Tao, de Aller
hoogste Trede op grond waarvan hij een wereldleraar wordt. Jezus de ongeletterde timmerman komt na vele jaren van eenzame
gemeenschap - op de bergen met de - Onfeilbare Liefde en Wijsheid - naar voren als een gezegende leraar - van de mensheid.

Zelfs nadat zij de verheven hoogten van goddelijke - kennis hadden bereikt en opgeschaald, waren deze Grote - Zielen veel
alleen en trokken zij zich vaak terug voor korte seizoenen van eenzaamheid. De grootste mens zal van zijn morele hoogte
vallen en zijn invloed verliezen als hij die vernieuwing van macht verwaarloost die alleen in eenzaamheid kan worden
verkregen. Deze Meesters bereikten hun kracht door hun gedachten en levens bewust te harmoniseren met de
creatieve energieën in zichzelf, en door individualiteit te transcenderen en hun kleinzielige persoonlijke
wil in de Universele Wil te laten zinken, werden zij Meesters van Creatief Denken en staan zij
als de verheven instrumenten voor de uitwerking van kosmische evolutie.

En dit is niet wonderbaarlijk, het is een kwestie van wet; het is niet mysterieus, behalve voor zover de wet
mysterieus is. Ieder mens wordt een scheppende - meester voor zover hij zich ondergeschikt maakt aan het
universeel goede en ware. Elke dichter, schilder, heilige en wijze is de spreekbuis van de Eeuwige. De perfectie
van de boodschap varieert met de mate van individuele onbaatzuchtigheid. Voor zover het zelf ingrijpt, vervaagt
de distinctie van het werk en de boodschap. Volmaakte onbaatzuchtigheid is het acme van genialiteit de voleinding
van macht.

Een dergelijke zelfverloochening kan alleen in eenzaamheid worden begonnen nagestreefd en voltooid. Een mens kan zijn
geestelijke krachten niet verzamelen en concentreren terwijl hij bezig is die krachten te besteden aan wereldse activiteiten
en hoewel nadat de macht is bereikt het evenwicht der krachten onder alle omstandigheden kan worden gehandhaafd,
zelfs te midden van de antagonistische menigte, wordt een dergelijke - macht pas veiliggesteld - na vele jaren van
frequente en gebruikelijke eenzaamheid.

Het ware Thuis van de mens is in de Grote - Stilte dit is de bron - van alles wat echt is en in hem blijft; zijn huidige aard is
echter tweeledig en uiterlijke activiteiten zijn noodzakelijk. Noch de gehele eenzaamheid, noch de gehele handeling is het
ware leven in de wereld, maar dat is het ware leven dat in eenzaamheid kracht en wijsheid verzamelt om de activiteiten van
het leven op de juiste wijze uit te voeren; en zoals een mens 's avonds naar zijn huis terugkeert, vermoeid van de arbeid, voor
die zoete rust en verfrissing die hem zal voorbereiden op nog een dag zwoegen zo moet hij niet afbreken in de arbeid van het
leven, wegkomen van het lawaai en zwoegen van 's werelds grote werkplaats en voor korte periodes rusten in zijn blijvende
Thuis in de Stilte. Hij die dit doet en een deel van elke dag in heilige en doelgerichte eenzaamheid doorbrengt, zal sterk
en nuttig en gezegend worden.

Eenzaamheid is voor de sterken, of voor degenen die klaar zijn om sterk te worden. Wanneer een mens groot
wordt, wordt hij eenzaam. Hij gaat in - eenzaamheid - zoeken, en dat wat hij zoekt, vindt hij, want er is een
Weg naar alle kennis, alle wijsheid, alle - waarheid, alle macht. En de Weg - ligt voor altijd open, maar
ze ligt door geluidloze eenzaamheden en de onontgonnen stiltes van het wezen van de mens.

Fragment uit Byways To Blessedness

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Dialoog met een

buitenaards wezen

Door: Mythi
Via: Unariun Wisdom
21 Juni 2022DIALOOG MET EEN BUITENAARDS WEZEN UIT HET ANDROMEDASTELSEL

Vraag – Ondergaat de planeet Aarde in de nabije toekomst een transformatie?

– Ja, de Aarde staat op de drempel van een verandering van een Tijdperk. Alle planeten met de
mogelijkheid van kolonisatie hebben hun tijdperken van ontwikkeling en cyclische veranderingen gedefinieerd.

Vraag – Wat is de oorsprong van mensen van de Aarde en wanneer hebben ze geïnitieerd?

De Terrain humanoïde is een samenstelling van verschillende rassen van humanoïden die werden overgedragen van
andere planeten die het tijdperk hadden veranderd, waardoor ontwikkeling op aarde mogelijk was die in het begin van
een tijdperk rijp was voor kolonisatie door humanoïden.

De aarde heeft vele cycli van humanoïde ervaringen, sinds het Krijt, ongeveer 65 miljoen jaar. Er zijn veel draden in de leer
stellige folklore die deze feiten noemt als ballingenkapel, afstammelingen van Anunaquis, enz. In feite kwamen alle verschillende
etnische groepen die vandaag op Aarde te vinden zijn, uit verschillende - plaatsen in het universum om te leven en te gedijen in dit
tijdperk dat nu eindigt levend op planeet Aarde met als enige doel integratie in een grotere - gemeenschap. Net als de aarde zijn er
honderden miljoenen planeten die dienen als een
bakermat van de beschaving voor humanoïden.

Vraag – Kan de aardse mens worden overgebracht naar een andere planeet?

Ja, elke planeet heeft een specifieke straling, in hun staat van ontwikkeling (leeftijden), door sommigen "aura" genoemd om het
gemakkelijker te begrijpen te maken. Dit - stralingsveld maakt het mogelijk om humanoïden die op dezelfde frequentie zijn af
gestemd aangetrokken te worden om deze planeten te belichamen in de etnische groepen die dichter bij hun vibratie staan.

De historici zijn gefascineerd door de Maya's, Azteken, Inca's, Egyptenaren, Sumeriërs, Veda's en andere beschavingen
die een ongelooflijke kennis van techniek, astronomie en wiskunde hebben uitgedrukt die door dat principe kan
worden beantwoord. Rassen zijn humanoïden die, omdat haar frequentie niet meer in overeenstemming
kon komen met de planeet Aarde, werden overgebracht naar een planeet waarvan de resonantie
hen aantrok tot reïncarnatie in andere etnische groepen die in die tijd meer ontwikkeld
waren. De afstammelingen van die rassen die op aarde zijn achtergebleven,
zijn eigenlijk kruisingen van de oorspronkelijke rassen die op
dat moment niet in de juiste frequentie
voor die overdracht
waren.

Vraag – Wat gebeurde er met de dieren die op dit tijdperk op de planeet uitstierven?

Tijdens de verschillende tijdperken van de aarde werden vele soorten dieren door hun respectieve frequenties
meegenomen om herboren te worden in andere omgevingen. Het meest recente voorbeeld van hoe dinosaurussen
niet werden weggevaagd door wijdverspreide cataclysme zoals ze beweren door wetenschappers. Er waren miljoenen
gigantische reptielen op de planeet en de overgrote meerderheid werd letterlijk, weggenomen door "galactische voor
gangers" zoals herders die hun kuddes graasden om hier op planeet Aarde te ruilen. Uitleggend de irrationele dieren
zijn collectieve etnische groepen, hebben geen - eigen identiteit als individu. Ze moeten worden begeleid, en van
plaats naar plaats worden overgebracht in overeenstemming met de vibrationele realiteit van hun etniciteiten.

De dinosaurussen zijn nog steeds levend en actief op andere planeten die zich bevinden in wat bevorderlijk
is voor hun overleving. Waarom vonden de archeologen zo weinig fossiele exemplaren als er hier miljoenen van
hen rondliepen? Moeten we dinosaurusbotten niet overal met gemak vinden? Dit is te danken aan het feit dat die
paar die in de opgravingen werden gevonden, aan natuurlijke oorzaken waren gestorven vóór de massaoverdracht
die plaatsvond in de laatste passagecyclus op aarde, en hier werden begraven als bewijs dat ze de wereld in eerdere
tijdperken bevolkten. Ook met betrekking tot dieren zijn sommige verdwenen, maar anderen begonnen de planeet te
adopteren als bevorderlijk voor hun etniciteit en zullen nog steeds bekend staan als vele nieuwe rassen van dieren op
aarde. Routinematig heb je nieuws over nieuwe soorten die voor het eerst in wetenschappelijke kringen verschijnen.

Vraag – Wie houdt rekening met dergelijke overdrachten en kolonisatie?

Er zijn veel buitenaardse gemeenschappen, ver duizenden jaren voor op de aarde in technologie en ontwikkeling.
Je kunt je voorstellen hoe de technologie over 1000 jaar zal zijn? Deze galactische - gemeenschappen zijn gericht op
harmonisatie. U hebt gehoord dat om een huis op te ruimen, alles op zijn plaats moet zijn? Als u het fornuis in de kamer
en het bed in de keuken plaatst, zou dat een puinhoop zijn die algemeen ongemak genereert. Een nevel, sterrenstelsel of
planeet werkt op dezelfde manier. De dieren die niet slim genoeg zijn, moeten worden overgebracht en beheerd door
intelligente entiteiten. Volksfiguren zoals elfen en kabouters, bekend als agenten van de natuur, hebben een kern
van waarheid, omdat ze buitenaardse wezens kunnen zijn die planten, dieren en mineralen verzamelen.

Vraag – Aliens bezoeken ons vaak, waarom? Zijn ze echt geïnteresseerd in ons of wat?

Kijk, de aarde wordt bezocht en gemonitord sinds ruim voor de overdracht van de eerste humanoïde hier.
Toen zoogdieren, inferieure rassen en de primaten zich konden aanpassen aan nieuwe omstandigheden op aarde,
werden humanoïden met intelligentie en individualiteit binnengehaald om de planeet te koloniseren. Dit was alleen
mogelijk toen de specifieke toestand van de planeet de kolonisatie van dit type voorzag. Er is geen "ontbrekende schakel"
waar wetenschappers naar op zoek zijn omdat er geen verband was, tussen apen en Homo sapiens. Op het moment dat de
planeet werd gekoloniseerd werden veel etniciteiten automatisch overgedragen door hun trillingsfrequenties voor de regio's
van de planeet die het meest leken op hun habitat, hun planeten van oorsprong.

Vraag – Hoe kunnen deze buitenaardse wezens zo gemakkelijk zulke grote afstanden afleggen voor onderzoek en operaties?

– Nou, één ding kan ik je vertellen, ze gebruiken niet de rakettechnologie van de aarde. De transportschepen worden op tijd via
tunnels of portalen van het ene punt naar het andere in de nevel overgebracht. Om deze technologie in een notendop uit te leggen,
stel je voor dat je een rietje hebt, heel ver van het ene punt naar het andere, als ik er doorheen zou moeten gaan, zou het duizenden
lichtjaren verwijderd zijn (in de tijd), maar als je het rietje kon buigen en de twee uiteinden kon aanraken kon je een stap terug doen
en zijn waar je wilde, in een handomdraai. Dit is een oude technologie die de overdracht van materiaal mogelijk maakt zonder
miljoenen lichtjaren door donkere materie te hoeven gaan om elk punt in de ruimte te bereiken. In donkere materie is er
geen relatie tussen tijd en ruimte, dus die items kunnen als gemeenschappelijke noemer worden geëlimineerd.

Deze portalen werden duizenden jaren geleden gecreëerd door beschavingen, een geavanceerde transport
technologie voor vele specifieke punten van de nevel die een netwerk van communicatie vormen en ook reizen
voor de beweging van intergalactische - ruimteschepen van alle planeten in deze grote gemeenschap. Ze worden
gebruikt voor het zoeken en verzamelen van belangrijke materialen die niet worden gevonden in hun thuisplaneten
en zendingen van operaties en nederzettingen. Deze portalen bevinden zich niet in de open ruimte zoals zwarte gaten
of wormgaten zoals de wetenschappers op aarde geloven met hun - onvolledige en inconsistente theorieën. De portalen
zijn eigenlijk een heel oude technologie, in termen
van tijd, tientallen miljarden aardse jaren.

Een portaal wordt fysiek overgebracht naar een bepaald hemellichaam op exacte coördinaten en verzonden door een overdrachts
systeem, dat werkt met de integratie van ruimte, tijd en relatieve posities die met grote nauwkeurigheid worden berekend. Nadat
deze sites zijn gerechtvaardigd en correct zijn geactiveerd, kunnen de eenheden worden gebruikt. De installatie van poort
transporten wordt geregeld door een perfect bestuur van de Gemeenschap die verantwoordelijk is voor het
sterrenstelsel of de sterrenstelsels in kwestie. In het geval van ons zonnestelsel is een portaal
geïnstalleerd aan de donkere kant van de maan - de satelliet van de aarde.

Het is een intergalactische poort met een hoge capaciteit en is de enige in dit zonnestelsel. Deze locatie
is speciaal gekozen omdat de maan altijd een verborgen kant heeft voor waarnemers op aarde, waardoor ruimte
schepen vrij kunnen bewegen. Natuurlijk hebben ze met de nieuwe satellieten die momenteel verkennend onderzoek
doen naar het oppervlak, het bestaan van verschillende buitenaardse bases, oude ruimteschepen, oude ruïnes, zowel aan
de donkere kant als aan de lichtere
kant van de maan al bevestigd.

Na het passeren van het - portaal mag het schip - doorgaan naar hun bestemming om de missie te vervullen die het door zijn
administratie is verleend. Van daaruit gebruikt het vaartuig zijn eigen voortstuwingssysteem dat werkt door een plasmidestraal
van magnetische enkele polariteit te genereren die interageert met magnetische krachten die inherent zijn aan de planeten, om
met grote snelheden te bewegen. Een boordcomputer hanteert met ongelooflijke snelheid de balken en houdt automatische
navigatie vast aan een koers door de mind control met het contact van de handen van de navigator op het bedienings
paneel of mentaal.

De energie voor de generator wordt geleverd door een brandstofelement dat we "anti-koolstof" noemen,
ontwikkeld in sommige donkere delen van de sterrenstelsels in productie-eenheden op planeten in zijn schaduw.
De generator werkt met directionele straalkanonnen (magnetische unipolaire) gemaakt van een metaal, dat geen
weerstand heeft tegen elektronen waardoor buitengewone kracht mogelijk is. Dit metaal bestaat in overvloed op
sommige planeten zoals op aarde, die afkomstig is van een asteroïde die miljoenen tonnen lang geleden is neer
gestort in een tijd dat de planeet niet de bescherming van de huidige atmosfeer genoot. De plaats van de
crash bestaat vandaag onder een dekking van bijna 1 km ijs op Antarctica.

Vraag – Is het waar dat NASA en Rusland zich al veel van deze ruimteschepen hebben toegeëigend?
Hebben ze de buitenaardse technologie niet gekopieerd met re-engineering?

– Ja, aard-wetenschappers hebben verschillende schepen die op verschillende momenten ongelukken hebben
gehad die hij heeft geprobeerd te kopiëren en te begrijpen. Deze schepen werden beïnvloed door de instabiliteit van
de planeet Aarde. Normaal gesproken zijn de planeten waaruit deze schepen afkomstig zijn volledig geklimatiseerd en
zijn ze ware toevluchtsoorden met betrekking tot harmonie tussen de planeet en haar bewoners.

Alles gebeurt op het juiste moment en om de juiste reden. Wanneer ze een planeet bezoeken die in transitie is als de aarde,
totaal ongecontroleerd, zal de natuur die tegen agressie handelt, systematisch lijden onder de ongebreidelde hebzucht van
ongecontroleerde ontwikkeling van humanoïden van daaruit; sommige piloten worden overrompeld. Magnetische stormen
wolken met ijs, bliksem en andere factoren hebben ook geleid tot verschillende ongelukken. In ieder geval hebben weten
schappers niet kunnen kopiëren vanwege het volledige onvermogen om dit te doen. De besturings - systemen maken
gebruik van een technologie die alleen bekend is bij de ambachtelijke wetenschappers.

De bedieningselementen computers en generatoren zijn vervaardigd met intelligente moleculen, dat wil zeggen
dat ze orders en commando's kunnen "voelen", omdat ze mentaal zijn geprogrammeerd door hun bouwers en
ontwerpers. Er zijn geen aan / uit-knoppen, noch bedrading, noch stopcontacten of schakelaars waardoor
het onmogelijk is om te kopiëren of te begrijpen. De metalen moleculen hebben ook "intelligentie"
geproduceerd met richtlijnen zoals als je een eenvoudige platte plaat vouwt, zou ze het in
zijn oorspronkelijke staat terugbrengen alsof het nooit was gevouwen, tenzij het
is geprogrammeerd om een nieuw ontwerp aan te nemen. Als je het
boort, regenereert het zichzelf. Technologieën die op dit
moment ver buiten het bereik van
humanoïden op aarde
liggen.


Vraag – Hoeveel soorten buitenaardse wezens hebben ons bezocht en waarom?

– Zo'n 58 verschillende etnische groepen zijn of zijn momenteel systematisch op aarde aan het bezoeken.
De redenen zijn divers, sommigen op zoek naar levensvormen in de fauna en flora, anderen meer gespecialiseerd
in mineraalonderzoek, anderen, opmerkend dat hun voorouders lang geleden naar de planeet werden gebracht tijdens
een kolonisatieperiode en anderen gewoon toerisme groen doen. Geen van hen heeft een licentie voor directe communicatie
omdat daar geen reden voor is. De meeste directe contacten zijn puur toevallig geweest. Een van de rassen, die zich tegen deze
richtlijnen verzetten, communiceert met sommige regeringen van sommige naties om "deel te nemen" aan de verkenning van de
planeet.

Ze zijn geen ras dat goed wordt gewaardeerd door de Gemeenschap Galactica. Eigenlijk is er een enorme beweging van ruimte
schepen in de buurt van de aarde die wachten op de komende veranderingen op de planeet die op de radar is geweest door
veel van degenen die daar ervaringen of cycli hebben gehad. De Aarde zal veranderen in uiterlijk, magnetisme en
frequentie. Deze nieuwe aura is een belangrijke stap in het bevorderen van de planeet naar een hoger
bewustzijnsniveau.

Vraag – Hoe zal deze overgang naar dit Nieuwe Tijdperk plaatsvinden?

Dit Nieuwe Tijdperk zou moeten beginnen met de natuur die het initiatief neemt om de bewoners die in de eerste
eeuwen in deze nieuwe context blijven of zullen worden gereïncarneerd ritmisch te filteren, waardoor de bevolking van
de planeet geleidelijk afneemt, maar er zijn politieke leiders die hebben besloten deze initiatieven in eigen handen te nemen
en zij zullen de rol vervullen die wordt beschreven als de "apocalyps". Het doel is om vooruit te komen in het definiëren van wie
de planeet zal beheersen en (onder hun oordeel) deze nieuwe Planeet zal blijven bevolken en plannen te maken om een "Nieuwe
Wereldorde" in te zetten. De vreemde boodschap van de rotsen van Georgia (Georgia Guide Stones) lijkt een plan te bekennen om
de wereldbevolking snel en dramatisch te laten afnemen om de planeet in hun privéparadijs te veranderen.

Hun doel is om de huidige bevolking terug te brengen tot 10%. Paradoxaal genoeg is het een getal dat heel dicht in de buurt komt
van wat zou worden bereikt voor de volgende generatie van de planeet in de volgende eeuw, maar in een geleidelijk en natuurlijk
selectieproces. De rest van de huidige bevolking [te verplaatsen via de reïncarnatiecyclus]. Zie je, 10% zijn degenen die op dit
moment compatibel zullen zijn met de toekomstige nieuwe frequentie van de planeet.

Vraag – De leiders van de meer geïndustrialiseerde - gebieden bouwen bunkers, schuilplaatsen, slaan graan, brandstof,
wapens en alles wat nodig is, om de controle over de planeet te behouden, in dit nieuwe begin, om te over- leven en
hun macht te behouden. Gaat dit in? Zullen ze terugkeren naar de macht in de New Age?

Dit is de illusie van de 'Nieuwe Wereld Orde'. In eerste instantie kunnen ze overleven, maar deze maatregelen
zullen hun macht van leiderschap of controle in het Nieuwe Tijdperk niet verzekeren. Hun agenten die
zullen worden gestuurd om zich te richten op de 10% die van het juiste frequentiebereik zal zijn,
zullen ze eenvoudigweg elke poging tot controle door deze overblijfselen in het proces
van zuivering negeren. Ze zullen geïsoleerd worden en aan hun lot worden
overgelaten. Er kan zelfs een aanbod aan hen zijn om over te
stappen naar hun rechtmatige plaats, die
zeker niet op deze planeet
zal zijn.

Vraag – Hoe zal het zijn na de verandering?

Van daaruit zijn er geen sekten en religies meer zoals vandaag bekend, er zijn geen grenzen, er zijn geen
geschillen, de gesproken en geschreven taal is één duurzame ontwikkeling zal voldoende zijn voor het potentieel
van de planeet, de humanoïden van de Aarde, als een nieuw ras zullen direct contact hebben met vele andere gemeen
schappen. Het zal zich dan ontwikkelen tot een systeem van gecontroleerde studies en technologie-overdracht door de
volledige ontwikkeling van de - planeet als een effectief Galactica-lid van de Gemeenschap mogelijk te maken, waardoor
de balans van universele kracht toeneemt.

Vraag – Er wordt gesproken over twee planeten die aardbewoners zullen ontvangen die hier niet meer zullen leven, wat zijn
dat?

Ze zijn ver weg en buiten je zonnestelsel, maar dat is niet belangrijk. Een van hen, (planeet 1), bevindt zich in een stadium dat
erg lijkt op de aarde na de dinosaurussen in het vroege stadium van kolonisatie. De andere , (planeet 2), bevindt zich in een
stadium dat gelijk is aan de periode van de aarde waarin het net begon met de ontwikkeling van technologie. Ongeveer
40 procent van de aardbewoners die niet op de nieuwe aarde zullen blijven, zal worden toegewezen aan planeet 1
en de resterende 60 procent aan de planeet 2, automatisch per trillingsbereik of frequentie. Toen oude
profeten in een simplistische taal spraken over "de scheiding van het kaf van het koren",
noemden ze precies dit proces dat volledig gebonden is aan de
trillingsfrequentie van elke individuele
en persoonlijke
aura.


Vraag – Hebben alle planeten een soort leven?

De planeten met levensomstandigheden, hoewel extreem, hebben voldoende exemplaren die erin leven,
maar er zijn miljarden planeten die volledig onbewoond zijn en dienen als een bron van essentiële minerale
exploratie, afzettingen van - anorganisch - afval, relaisstations, afgelegen observatoria, enz. Alles perfect
gecoördineerd en gecontroleerd door de Gemeenschap Galactica.

Vraag – Wanneer zal de Aarde deze transformatie daadwerkelijk doormaken?

– De planeet zal deze New Age officieel initiëren op 21/12/2012 om 11:11 uur zoals algemeen gemeld tijdens
een nuluitlijning met het centrum van het sterrenstelsel. Velen hebben opgemerkt dat de uitlijning slechts een weer
gave van de aarde is die van buitenaf gezien niet van groot belang is, maar vergeet niet dat een lijn twee punten heeft
en dat betekent in termen van het centrum van het sterrenstelsel, dat deze beweging zijn lijn zal veranderen in relatie tot
de verdeling van de twee hemisferen van de magnetische - draai van het sterrenstelsel, het volledig omkeren van de stroom
van krachten die interageren met de planeet. Dit is een cyclische verandering en verwacht. Niets kan het stoppen. Dit betekent
niet dat alles uit elkaar zal vallen; we zullen echter de hulp hebben, van wezens die geïnteresseerd zijn in het welzijn van de melk
weg als geheel.

Vraag – Hoe zit het met religie? Welke te volgen? Geen?

De religieuze doctrines worden gebruikt om het gedrag van een etnische groep te markeren. Ze proberen allemaal soortgelijke
principes te onderwijzen, elk in een taal die toegankelijk is voor de neigingen van de volgelingen. De religies geven een gevoel
van veiligheid, wetende dat er een grotere kracht is die geïnteresseerd is in je welzijn, helpt bij je pelgrimstocht van het
leven, je eigen beschermt. Dat zou heel goed en prachtig zijn, ware het niet voor de onderwerping fanatieke
politieke /religieuze /economie die in de meeste etnische groepen bestaat. Alle religies onthullen
praktisch dezelfde principes, vriendelijkheid en vriendschap voor spirituele groei
en dit is in feite echt
in universele
termen.Wat overblijft is om te benadrukken dat mensen de "verschillen" moeten socialiseren, leren het goede in
alle culturen en etniciteiten te ontwikkelen en te helpen de ontwikkelingsdoelen van alle humanoïden te bereiken
met intelligentie en integratie in de realiteit van de planeet die ze bewonen. Dit zal onvermijdelijk gebeuren in dit nieuwe
Tijdperk dat we verwachten. Laat je geweten je religie zijn. Plaats jezelf op een transcendente plek van veraf en zie het verschil
tussen goed en kwaad in je gedrag. Neem een individueel gedrag aan, waarin je echt vrede hebt met jezelf en externe verschillen.
Je bent op weg. Een van de beste citaten is nog steeds de 'scheiding van het kaf van het koren'. Kaf is de naam die aan het onkruid
wordt gegeven en tarwe is het
zaad dat het leven voedt.

Het scheiden van het kaf van het koren zal automatisch gebeuren; er zal niemand zijn om een boek te raadplegen om te vertellen wie
wat is. De frequentie of vibratie van elk zal je rechtstreeks naar de "deur" brengen die je tegenkomt, er is een frequentieband voor
elk, sommige zullen zich in het onderste deel van de band bevinden en anderen in het hogere, maar ze zullen allemaal naar de
zelfde "deur" gaan. Alles is zeer goed geordend, geen fouten, excessen of vriendjespolitiek. Hoeveel van ons zijn misschien
meerdere keren door dezelfde deur gegaan zonder het te beseffen? Alleen echte verandering in het frequentiebereik
kan ervoor zorgen dat een persoon
door een andere deur gaat.

Vraag – Zijn er op andere planeten verschillende etnische groepen?

Ja, alle bewoonde planeten hebben meestal twee of meer frequentiedeuren open waardoor een reeks
verschillende etniciteiten samen kunnen leven in een enkele omgeving. Natuurlijk zijn de meest ontwikkelde
etnische groepen er om anderen te helpen zich te ontwikkelen. Ter illustratie, een zeer specifieke etnische groep
zijn de Downs (DownSyndroom), je zult merken dat ze overal ter wereld zijn geboren, precies dezelfde kenmerken
hebben, ongeacht de etniciteit van de familie die hem heeft ontvangen. Ze behoren tot een ras van humanoïden van
een planeet in harmonieuze ontwikkeling door slechts één deur van frequentie te hebben. Ze komen systematisch
individuen hier op Aarde en andere planeten ontwikkelen, zodat ze bij terugkeer naar hun thuisplaneet leraren
en professoren worden voor degenen die niet dezelfde kans op ontwikkeling hebben gehad. Hier op Aarde
hebben we vijf frequentiedeuren, nu in dit Nieuwe Tijdperk zullen we er maar twee hebben. Zie je,
minder deuren betekent een meer harmonieuze omgeving voor de ontwikkeling van de
planeet, omdat de verschillen veel kleiner en gemakkelijker te beheren zijn.
Het wordt een Gouden Eeuw.

Vraag - Ik hoop dat je je niet schaamt om te praten met een bijna complete ignoramus
die vragen zal stellen die je misschien als ongepast beschouwt. Ik wil specifieker zijn.

– Je kunt vragen wat je verlangt.

Vraag – Vind je wezens net als wij, die op andere planeten in het universum leven?

– Duidelijk en voor de hand liggend ja. Ariërs, Saksisch, Romeins, Oosters, Indiaans, Indianen,
Negroide, etc. Etnische groepen zijn hier sinds het begin van de kolonisatie gekomen, allemaal
uit verschillende hoeken van het universum.

Vraag – Hoe zit het met het profiel van de alien die bekend staat als een groot hoofd, grote ogen,
groen, wat zijn ze?

Zoals reeds vermeld, zijn er vele rassen van humanoïden in het universum, enkele miljoenen jaren ouder
dan de etnische groepen die bekend zijn in recente kolonisaties van de aarde. Deze humanoïden zijn oude
etnische groepen, die leven op planeten die elke aardbewoner als een paradijs zou beschouwen. Veel hangt
af van de planeet en de gewoonten van een bepaalde etniciteit van de humanoïde. In Community Galactica
zijn er meer dan 400 verschillende etnische groepen humanoïden die allemaal in volledige harmonie leven
met hun 'verschillen'.

Vraag – Leven er kolonies van buitenaardse wezens op aarde?

– Ja, maar niet als permanente bewoners van de planeet. Er zijn twee onderzeese stations, in diepe wateren
die de thuisbasis zijn van vele transportschepen en een station op Antarctica met complete infrastructuur om een
intergalactische basis van onderzoek ondersteuning en magazijn te onderhouden waar veel schepen van verschillende
planeten een veilige haven en voorraden hebben tijdens hun verblijf op aarde. Veel schepen met problemen of soms
schade zijn niet in handen van aardbewoners gevallen omdat ze door teams van Antarctische basis werden gered.

Vraag – Waar woon je? In een of ander mensenhuis, in de stad?

- Nee, ik ben toegewezen aan ons schip. Als ik teruggenomen wil worden, zullen ze me terugdragen.

Vraag – Door teleportatie?

– Ja, heel eenvoudig en snel.

Vraag – Dus leg me uit waarom sommige van de gevangen buitenaardse wezens van ruige ruimteschepen
niet door deze methode worden gered? Ik was persoonlijk getuige van de vangst van een buitenaards
wezen 30 jaar geleden en hij werd niet gered!

- Ik zal het uitleggen. Elke bemanning die aan een schip is toegewezen, heeft de digitale handtekening van
hun fysieke lichaam, aan het begin van de missie opgeslagen in een boordcomputer. Het teleporteert alleen die
exacte handtekening. Dezelfde technologie voorkomt dat andere organismen die het schip kunnen besmetten, terug
keren. Niet zozeer als stof, wordt getransporteerd. Als een schip een ongeluk krijgt, gaan deze handtekeningen van de
bemanning verloren. Er zijn databases van alle bemanningsleden, maar zonder een spoor van de originele computer is
het onmogelijk om deze personen te vinden en te redden die gevangen en verwijderd zijn. Wanneer een noodsignaal
wordt ontvangen, probeert het dichtstbijzijnde schip de bemanning te redden, maar wanneer het neerstort zonder
een noodkreet kunnen we niet veel doen.

Vraag – Als u een digitale handtekening op de computer hebt, kunt u dan geen van de bemanningsleden
dupliceren met behulp van een database?

– Natuurlijk niet. De computer leest en interpreteert alleen de gegevens. Om op een eenvoudige manier uit te
leggen, heeft de digitale handtekening twee statussen, een "groen" en een "rood". Wanneer ik word vervoerd, staat
de handtekening in de "rode" modus en wanneer ik terugkom in de "groene" modus. Er is geen manier om mijn hand
tekening te kopiëren op de "groene" of "rode" modi, omdat een toestand de andere neutraliseert. De gegevens zijn
echt nooit beschikbaar omdat het "groen" de gegevens versleutelt naar "rood" dan kan "rood" de gegevens
gebruiken en vice versa. Als ik dat specifieke schip verlaat, verdwijnt mijn handtekening van de
bemanning. Begrijp je de logica?

Mijn commentaar: Fantastisch, ik begreep het.

Vraag – Hoe kun je met me praten in mijn taal? Waar heb je geleerd?

- Nou, dat is een interessant punt. Het humanoïde brein is als een open frequentie zender/ontvanger.
Als je nadenkt, denk je in je eigen taal. We hebben een hersensysteem dat onze eigen vertaler kan gebruiken
en kan terugkeren naar de taal die in onze hersenen wordt gesproken en die op zijn beurt de stembanden en tong
bestuurt. Niet alle rassen kunnen dit; sommigen gebruiken een elektronisch apparaat dat precies dezelfde functie heeft.
Voor hen is het moeilijker als ze zich in een situatie van gevangenschap bevinden, omdat er letterlijk bijna geen manier is om
e communiceren, te praten of veel minder te schrijven. Ze stoppen gewoon met eten om te sterven. Het is moeilijk voor ons om
te schrijven omdat het een mechanisch proces is waaraan ik niet gewend ben, maar verbale overdracht is geen probleem voor mij.

Vraag – Hoe merkwaardig, ik zag een film over de autopsie van een humanoïde van iets meer dan een voet lang met het lichaam
goed evenredig met aardbewoners, is er zelfs zo'n ras, of is het eigenlijk iets onjuists?

– Ja, het zijn rassen, wij in de Gemeenschap Galactica hebben ongeveer 30 galactische rassen van humanoïden met deze
geschatte grootte. Die mensen zijn erg oud, ontwikkeld en intelligent, met uitstekende relaties met andere rassen.
Twee van deze rassen hebben kleine kolonies op Mars, in jullie zonnestelsel.

Vraag – Zijn er onder de leden van Community Galactica enkele vleesetende wezens? Ik heb het over
zogenaamde reptielen.

Ja, er zijn veel rassen die verwerkte dierlijke eiwitten consumeren, net als jij. Ze hebben veel planeten
in het vroege stadium van ontwikkeling met veel rassen van primitieve dieren voor consumptie. De reptielen
zijn eigenlijk ongeveer 20 ondersoorten. Toevallig is de race die ik noemde in contact, met sommige van jullie
regeringen er een van. Ze zijn niet slecht, maar nemen veel verkeerde- beslissingen, die worden beheerst door
kortstondige belangen. Het is een ras, dat zich heeft ontwikkeld tot het punt, dat het in staat - is om lid te worden
van de Gemeenschap Galactica en van daaruit toegang te krijgen tot technologieën die ze vóór de ruimtevaart niet
hadden. Sindsdien hebben ze voor problemen gezorgd.

Vraag – Je kon ze niet tegenhouden, als je dat wilde?

Kijk, we nemen niet het initiatief om in te grijpen, alleen de gevolgen te beheren, die aan de Gemeenschap Galactica
worden meegedeeld en zij ondernemen de actie wanneer een interventie noodzakelijk is. Rassen zijn soeverein en
de Aarde maakt nog geen deel uit van de gemeenschap, daarom kunnen we een interventie niet beheren.

Vraag – Vermoedelijk toen we daar op onze maan - aankwamen, werd een groot - moederschip
gefotografeerd door onze sondes en de oude ruïnes van steden. Zit hier waarheid in of niet?

- Lang, lang geleden waren er nederzettingen op de maan door verschillende rassen. Verschillende rassen
hebben gevochten voor de controle over de Aarde en in die oude tijden was er geen Community Galactica om
regels op te leggen. De Community Galactica bestond slechts 11 miljoen jaar; dit is een zeer korte periode in termen
van het universum. De strijd om de controle over planeten vond al eerder plaats. De maan was het toneel van verschillende
veldslagen en er zijn veel grote transportschepen en kleine vernietigde aanvalsschepen en faciliteiten in puin op het oppervlak.
Er zijn ook enorme ondergrondse - faciliteiten op de maan, sommige verlaten maar nog steeds in zeer - goede staat en andere in
volle werking. Dit maakt deel uit van
de geschiedenis van de
Maan.

Vraag – Heb je onze verkenningen van de ruimte gevolgd naar de maan, sondes naar Mars en anderen in het buitenste zonnestelsel?

– Ja, je kruipt. Jullie zijn dol op exploderende apparaten zoals ze herhaaldelijk op de Maan hebben gedaan. Dat is respectloos en het
is jullie regeringen verboden om daar enige vorm van basis te bouwen. Met betrekking tot Mars weten jullie regeringen al van het
bestaan van verschillende steden, hebben ze al veel foto's en video's gemaakt. Het is je ook verboden om zelfs maar enige vorm
van basis op het oppervlak te bouwen. De beschaving van de Aarde zoals die nu is, is niet welkom op enig hemellichaam waar
activiteit van andere rassen is. Vanaf dit nieuwe Aardetijdperk op een bepaald moment deze eeuw, na zich bij de Gemeen
schap Galactica te hebben aangesloten, zal de nieuwe Aardegemeenschap worden gevormd en zal volledige
deelname hebben aan activiteiten
buiten de planeet.

FRAGMENT UIT ANTWOORDEN VAN EEN
BUITENAARDS WEZEN UIT ANDROMEDA GALAXY

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het leven straalt licht uit


Door: Dr. Joseph Mercola
Via: Unariun Wisdom

16 Juni 2022
Het menselijk lichaam gloeit letterlijk en straalt een zichtbaar licht uit in extreem kleine hoeveelheden op niveaus
die met de dag stijgen en dalen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het lichaam zichtbaar licht uitzendt 1.000 keer
minder intens dan de niveaus die met het blote oog kunnen worden gezien. In feite stralen vrijwel alle levende wezens zeer
zwak licht uit. Om meer te weten te komen over dit zwakke zichtbare licht, gebruikten wetenschappers in Japan buitengewoon
gevoelige camera's die in staat waren, om enkele fotonen te detecteren. Vijf gezonde mannelijke vrijwilligers, van in de 20 werden
elke drie uur in - volledige duisternis in lichte kamers met ontbloot bovenlijf voor de camera's geplaatst. De onderzoekers ontdekten
dat de lichaamsgloed in de loop van de dag steeg en daalde met het laagste punt om 10.00 uur en de piek om 16.00 uur en daalde
daarna geleidelijk. Deze bevindingen suggereren dat er lichtemissie is gekoppeld aan de lichaamsklok, hoogstwaarschijnlijk als
gevolg van hoe metabole ritmes in de loop van de dag fluctueren. Gezichten gloeiden meer dan de rest van het lichaam.
Dit kan zijn omdat gezichten meer gebruind zijn dan de rest van het lichaam, omdat ze meer blootstelling
aan zonlicht
krijgen.

Voorbij zijn de dagen dat woorden als "levensenergie" en "aura" werden gedegradeerd tot een paar boeken in een klein
deel van een newage-winkel. Tegenwoordig onderzoeken wetenschappers over de hele wereld de energieën die het leven
zelf voortstuwen en waarschijnlijk zelfs beheersen en dus een diepgaande impact hebben op je gezondheid. Oosterse
medische tradities werken al duizenden jaren op dit uitgangspunt, maar de westerse geneeskunde is in zijn
kortzichtige focus op ontleede delen traag geweest om deze oude
waarheden aan te
passen.
Energiegeneeskunde – Oude Kennis krijgt een facelift

Er is een opkomende trend van clinici die erkennen dat een veel krachtigere benadering van genezing er een
is die gebaseerd is op natuurkunde en niet op chemie. Veel natuurlijke gezondheidsexperts geloven dat je lichaam
niet alleen bestaat - uit weefsel, bloedvaten en organen. Het is ook - samengesteld uit - energie, of chi zoals het wordt
genoemd in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Deze energie circuleert door je lichaam langs specifieke meridianen
en wanneer punten op je huid die overeenkomen met bepaalde meridianen worden gemanipuleerd, worden de energiecirculatie
en je interne organen beïnvloed. Acupunctuur is een - bekende modaliteit - die wordt gebruikt om de stroom van je meridianen te
manipuleren, maar er zijn er nog meer. De term "energiegeneeskunde" en modaliteiten zoals meridiaan - tap-technieken zijn steeds
meer wijdverspreid, hoewel de conventionele
geneeskunde het nog steeds
grotendeels
negeert.
Schematische illustratie van experimentele opstelling die vond dat het menselijk lichaam, vooral het gezicht, zichtbaar licht uitzendt in
kleine hoeveelheden die gedurende de dag variëren. (B) een van de proefpersonen is. De andere beelden tonen de zwakke uitstoot
van zichtbaar licht onder volledig donkere omstandigheden. De grafiek komt overeen met de afbeeldingen en laat zien hoe de
uitstoot gedurende de dag varieerde. De laatste afbeelding (I) is een infraroodbeeld van het onderwerp met warmte
afgifte. Credit: Universiteit van Kyoto;
Tohoku Instituut voor Technologie.

<VIDEO> The Light of Life

Je lichaam is ook omringd door licht, of energie.

Zoals gezegd heeft eerder onderzoek bevestigd dat je lichaam licht uitzendt dat 1.000 keer minder intens is
dan waar je blote ogen gevoelig voor zijn. (Sommige mensen zijn echter in staat om dit uitgestraalde licht
of "aura" te zien, en sommigen kunnen zelfs kleuren onderscheiden.) Wat echt interessant is aan deze
studie, is dat ze ontdekten dat deze lichtemissies verband lijken te houden met je lichaamsklok
en de ritmische fluctuaties van je metabolisme in de loop van de dag.
Dit suggereert dat u medische aandoeningen kunt detecteren
met behulp van zeer lichtgevoelige camera's.

"Als je de glinstering van het lichaamsoppervlak kunt zien, kun je de hele lichaamsconditie zien," zei onderzoeker
Hitoshi Okamura, een circadiane bioloog aan de Universiteit van Kyoto in Japan. Er zijn andere apparaten die al een
vergelijkbare prestatie kunnen leveren, zoals elektrodermale - screening, die uw elektrische huidweerstand meet om
informatie over uw chi-stroom te krijgen. Als een elektrodermale screening vaststelt dat bepaalde meridiaanpunten uit
balans zijn, zijn er tal van niet-invasieve manieren, zoals massagetherapie, kruidengeneeskunde en homeopathie, om ze
terug te brengen naar
homeostase.Uw biofotonenveld bevat de sleutel tot uw gezondheid

Anderen hebben het bestaan van licht en energie rond je lichaam uitgelegd in termen van een 'biofotonenveld'.
Dr. Dietrich Klinghardt bespreekt dit veld in The Five Levels of Healing, dat is gebaseerd op een genezingsmodel dat
zo'n 12.000 jaar geleden is ontwikkeld. Dit energetische model voor gezondheid heeft ook de Tibetaanse geneeskunde,
traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en Ayurvedische geneeskunde beïnvloed. Het bestaan van het bio - fotonenveld
werd wetenschappelijk bewezen door
Dr. Fritz-Albert Popp in 1974.

Je fysieke gezondheid is niet alleen afhankelijk van wat er in je lichaam gebeurt, maar is ook verbonden met en afhankelijk van
andere niet-fysieke energieniveaus, zoals de energie rondom je lichaam, het biofotonenveld genoemd. In zeer simplistische termen
kan je biofotonenveld worden gezien als een zeer geavanceerde computer die informatie verwerkt, opslaat en ophaalt die vervolgens
wordt gebruikt om je biologische processen te reguleren. Het is bekend in de biologie dat elke cel in je lichaam meer dan 100.000 bio
chemische reacties per seconde heeft die allemaal zorgvuldig moeten worden getimed en met elkaar moeten worden gesequenced.
Veel veelal Europese wetenschappers hebben het organiserende principe achter deze verfijnde dans onderzocht. Dr. Popp bewees
ook dat biofotonen afkomstig zijn van je DNA en dat ze laserachtig van aard zijn. Hij ontwikkelde de biofotonentheorie om hun
biologische rol te verklaren en de manieren waarop ze
helpen je biochemische processen te beheersen.Hoe uw biofotonenveld uw fysieke gezondheid reguleert

Het DNA in elke cel in je lichaam trilt met een frequentie van enkele miljarden hertz (wat helaas hetzelfde
bereik is waarop moderne mobiele telefoon-communicatie-systemen ook werken). Deze trilling wordt gecreëerd
door de spoelachtige samentrekking en uitbreiding van je DNA - die enkele miljarden keren per seconde plaatsvindt
en elke keer dat het samentrekt, perst het één enkel biofoton uit; een lichtdeeltje. Dat foton bevat alle informatie over
alles wat er op dat moment in je DNA omgaat. Eén enkel biofoton, kan meer dan vier megabyte aan informatie bevatten
en geeft deze informatie door aan andere biofotonen die
het kruist in het biofotonenveld buiten je lichaam.

Alle fotonen die door je lichaam worden uitgezonden communiceren met elkaar in dit zeer gestructureerde lichtveld dat je
lichaam omringt. Dit lichtveld reguleert ook de activiteit van je metabole enzymen. Dit komt mooi overeen met de bevindingen
in het bovenstaande onderzoek die laten zien dat je lichtveld ebt en mee stroomt met je stofwisselingsritme. De informatie over
dracht op biofotonen is bidirectioneel, wat betekent dat je DNA informatie verzendt, op een foton, en op hetzelfde foton wordt
de informatie van alle biofotonen uit je lichaam teruggestuurd naar je cellen en naar je tubuline, die lichtgeleidende moleculen
in je bindweefsel zijn. De tubuline ontvangt op zijn beurt de informatiedragende lichtimpuls en geleidt deze met de snelheid
van het licht door je hele lichaam waar het in elke cel wordt vertaald in het activeren of inactiveren van bepaalde meta-
bole enzymen.
Heb je vandaag gezond licht ingenomen?

Een fascinerende alternatieve praktijk die Dr. Klinghardt is gaan gebruiken, gebaseerd op dit uitgangspunt,
is om hulpmiddelen te gebruiken die met licht werken om je biofotonenveld op gunstige manieren te beïnvloeden.
Het doorgeven, van de informatie van voedingsstoffen in de vorm van licht in uw biofotonenveld kan uw lichaam bij
voorbeeld op dezelfde manier beïnvloeden als het eten, van de eigenlijke voedingsstof! Biofotonen onderzoek, geeft
ook een geheel nieuwe draai aan de impact van milieutoxines.

Kwik vernietigt bijvoorbeeld je tubulinen in extreem lage concentraties. Vergeet niet dat tubulinen de lichtgeleidende
moleculen in je bindweefsels zijn, dus door deze uiterst belangrijke lichttransmissies van je biofotonenveld naar je cellen
naar je metabole enzymen te verstoren, ontkoppelt kwik effectief de intelligente kracht die je biochemie organiseert. Des
te meer reden om die met thimerosal beladen griepprikken te vermijden.
Raw Food = Levend Voedsel = Gezonde Lichtdeeltjes

Biofotonenonderzoek verklaart ook de onderliggende principes waarom het zo belangrijk is om een dieet van voornamelijk
RAW-voedsel te eten. Zoals jullie weten, is het zonder de zon vrijwel onmogelijk voor de meeste levensvormen om te bestaan.
We weten nu bijvoorbeeld dat je zonder de juiste blootstelling aan de zon een tekort aan vitamine D krijgt wat zeer verstrekkende
gevolgen zal hebben voor je gezondheid. Vitamine D beïnvloedt minstens 2.000-3.000 genen (die we kennen) en zonder voldoende
hoeveelheden vitamine D wordt je lichaam vatbaar voor
een duizelingwekkende hoeveelheid ziekten.

Maar je kunt zonne-energie zowel via je voedse,l als via je huid opnemen (hoewel dit niet moet worden verward met het kunnen
veranderen van je vitamine D-status). Dr. Johanna Budwig uit Duitsland heeft verklaard dat levend voedsel elektronenrijk is en
fungeert als krachtige elektronendonoren en "zonneresonantievelden" in je lichaam om de energie van de zon in je lichaam
aan te trekken, op te slaan en te geleiden. Elk levend organisme zendt biofotonen of luminescentie op laag niveau uit
en hoe hoger het niveau van licht dat een cel uitzendt, hoe groter zijn vitaliteit en het potentieel voor de over
dracht van die energie naar het individu dat het eet. Vandaar dat hoe meer licht een voedsel kan
opslaan, hoe voedzamer het is. Natuurlijk geteelde verse groenten, bijvoorbeeld,
en zon-gerijpt fruit,
zijn rijk aan licht
energie.


De capaciteit om biofotonen op te slaan is dus een maatstaf voor de kwaliteit van uw voedsel. Ik ben ervan
overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze waarheden algemene wetenschappelijke en medische
kennis zullen worden. Je kunt helpen dingen te versnellen door wat je weet te delen met je familie en vrienden. Hoe groter
jullie voorraad lichtenergie, hoe groter de kracht van jullie algehele, elektromagnetische veld, en bijgevolg hoe meer energie
beschikbaar is voor genezing en
behoud van een optimale
gezondheid.

NIKOLA TESLA - ALLES IS ELEKTRICITEIT... GELUID IS LICHT & LICHT IS GELUID

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Er is een plaats

Door: Dreama Vance
Via: Infinitebeing

9 Juni 2022
Er is een plek in mij. Ik noem het de woonplaats. Het is een plek waar ik kan gaan zitten en gewoon kan zijn.
Het is een plek waar ik kan rusten. Ik kan alle zorgen en zorgen van de wereld loslaten. Ik kan stil zijn en het lawaai
van de dag buitensluiten. Dus soms noem ik het de rustplaats. Het is een plek. Het is een plek in mij waar ik naartoe kan
gaan en stil kan zijn.

Slechts vijf minuten kan ik rusten en stil zijn.

Ik hoef niet te bidden. Ik hoef niets te vragen. Ik hoef de wereld niet te redden en ik hoef niet spiritueel te zijn. Ik hoef niet de
juiste woorden of de juiste technieken te gebruiken om God te vinden, God te begrijpen of God iets voor me te laten doen. Ik
kan gewoon rusten
en stil zijn.

Oh, het is een gezegende plek om gewoon stil te zijn en niets te hoeven doen.

Terwijl ik op deze plek in mijn wezen rust, voelt het als de schoot water tegen de zijkant van een afgemeerde zeilboot. Die zachte
schommelende beweging, zo rustgevend. Het stroomt over me heen, wiegt me, kalmeert en kalmeert. Als een baby die in moeders
armen wordt gewiegd, dicht bij het hart gehouden, valt de angst weg. De vrede is hersteld. Ik kan weer ademhalen, merk ik, terwijl ik
een diepe zucht
slaak.

De woonplaats. Het vernieuwt me. Het herstelt me. Ik wil altijd op deze plek wonen. Daarom noem ik het de woning. Ik wil hier wonen,
hier wonen. Ik ken zo'n vrede, op deze plek. Ik voel me hier mooi; schoonheid - omringt me. Ik voel me hier op deze plek gekoesterd.
Alle gebroken stukken van mij zijn gebreid. Ik ben niet meer kapot. Ik word weer heel gemaakt. Ik merk dat de Zon zachtjes schijnt,
glimlachend op mijn geest. Alles is zacht op deze plek. Het is een plek van gemak en flow. Gemak en flow. Ik noem dit genade.
Deze genade stroomt door mij heen en ik maak er deel van uit.

Het is mijn woonplaats.

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Iemand anders is op de maan


- Door George H. Leonard -
Met video's van Bruce Sees All
Via: Unariun Wisdom
1 Juni 2022

Wat NASA weet, maar niet zal onthullen!

Met zorgvuldige logica en rede heeft George Leonard alle gegevens bestudeerd (inclusief officiële NASA-foto's
en de Apollo-tapes van de astronauten) om zijn theorie te bewijzen van een zeer geavanceerde ondergrondse
beschaving die aan het oppervlak van de maan werkt - mijnbouw, productie, communicatie en bouwen!

<VIDEO>  Maan oppervlakte analyse

Sinds de vroege jaren 1950 zijn een paar wetenschappers en amateurastronomen opgeschrikt door vreemde
gebeurtenissen en objecten die op de maan zijn gezien. Niet alleen geïntrigeerd - zoals talloze mensen zijn geweest
sinds Galileo in 1609 voor het eerst een telescoop op de maan trainde - maar ook geschrokken. Opgeschrikt door lichten,
vreemde verduisteringen, kraters die zijn gekomen en gegaan, bewegende banden van kleur, vreemde markeringen en zelfs
suggesties van techniek.

Deze dubbelzinnige emotie veranderde in de jaren 1960 in een overtuiging dat het bewijsmateriaal optelde tot tekenen van
intelligentie. Weinig van de waarnemers (vooral de professionals) spraken er publiekelijk over. Ze werden beperkt door
professionele trots, angst voor spot, beperkingen opgelegd door de wetenschappelijke methode en gebrek aan
het soort bewijs dat men kan onderwerpen aan laboratoriumtests. De coterie van waarnemers met
deze overtuiging was klein.

<VIDEO>  Observeren van ''anderen'' op de Maan

Ik (George H. Leonard) begon in 1952 met een zes-inch lensreflecterende telescoop van eigen bodem, en toen
het ruimteprogramma werd geboren, volgde ik het op de voet, zowel als geïnteresseerd burger als amateurastronoom.
Het besef groeide langzaam dat de ogenschijnlijke redenen daarvoor niet klopten. We geven geen miljarden uit om iets te
bereiken alleen maar omdat het er is. Niet zolang onze steden vergaan en de National Institutes of Health worden bezuinigd.

De National Aeronautics and Space Administration (NASA) heeft meer dan 100.000 foto's van de maan gemaakt. Als het eind
product van een enorme uitgave ik moet zeggen één eindproduct; anderen omvatten visuele waarnemingen door astronauten,
de rotsen en, grond, die ze terugbrachten, en wetenschappelijke - tests met talloze - instrumenten), zijn deze glanzende - foto's
uitstekend, en sommige van hen onthullen fantastische dingen.

Men kan lang zoeken in de fotokuipen bij NASA's public affairs-kantoren en ze niet allemaal zien. Ik heb enkele duizenden van de
betere foto's onderzocht waarbij ik de anomalieën en meer voor de hand liggende voorbeelden van kunstgrepen heb opgemerkt.
Sommige van de foto's die me intrigeren, hebben anderen tot vragen doen rijzen; een paar, die mijn overtuiging versterkten
dat de Maan bezet is door een zeer geavanceerd ras of rassen hebben geen rimpeling van bezorgdheid of opwinding
veroorzaakt. Mijn conclusie is dat er gewoon te veel gegevens zijn, te veel foto's, voor twee mensen om
hetzelfde terrein te
bestrijken.


<VIDEO>  Nieuwe stenen Toren formatie

Maar mensen beginnen vragen te stellen. Dr. Farouk El Baz, die de astronauten geologie onderwees,
zegt nu dat er torenspitsen op de maan zijn die vele malen hoger zijn dan alle constructies op aarde. Wijlen
Ivan Sanderson, die wetenschapsredacteur van Argosy was, verklaarde ronduit dat architectonische constructies
overal rond de maan waren. Sommige Russische wetenschappers (waarom spreken de buitenlandse wetenschappers
zich uit, terwijl de meesten van ons zich gedragen als, Cheshire-katten?) hebben de aandacht gevestigd, op anomalieën.
Een handvol amateurastronomen onder wie een priester in New England heeft publiekelijk vragen gesteld die op de goede
weg zijn.

Af en toe een slimme student, met een goed gevoel van afsluiting d.w.z. in staat om het hoerenbeeld te zien wanneer hij wordt
geconfronteerd met fragmenten - een vermogen dat niet alle wetenschappers hebben - begint de maan, te zien als iets meer dan
een dode zusterplaneet. Joseph Goodavager, een bekwame waarnemer en schrijver, heeft nauwgezet geluisterd, naar de tapes van
gesprekken van astronauten die werden gemaakt terwijl ze zich, in een baan rond de maan bevonden en opgewonden verwijzingen
naar artefacten blootgelegd.

En NASA verdrinkt in data. Wetenschappers die alle disciplines vertegenwoordigen hebben de maan onderworpen aan spectro
grafische en seismografische en laserstraal- en radarkartering en andere tests waarvan de resultaten kamer na kamer vullen.
Voeg daarbij de talloze symposia en verhandelingen en notulen van vergaderingen en we hebben een voorraad informatie
waar niemand doorheen kan waden om nog maar te zwijgen van begrip. Verdubbel dan het totaal om Sovjetgegevens
mogelijk te maken!

Het probleem wordt gecompliceerd door het aantal disciplines. Ieder denkt dat het het woord heeft. De meeste
wetenschappers besteden een lange tijd aan het leren communiceren met hun leeftijdsgenoten; sommigen kunnen
de schok van interdisciplinaire transacties nooit overwinnen. Een wetenschapper is vaak geneigd om de kritiek op een
huisdierstelling door iemand uit een andere discipline toe te schrijven aan het verschil tussen hen, in plaats van het
constructief te accepteren. In een ideale wereld van volledige weten schappelijke communicatie zouden de
gegevens over de maan jaren nodig hebben om te beoordelen en te begrijpen; in de echte wereld
is de klus misschien nooit geklaard. Het is ook relevant om erop te wijzen dat wrijving
tussen de wetenschappers en ingenieurs over de ruimte-inspanning duidelijk
is geworden na een oppervlakkig harmonieus begin. Doelen en
methoden om die doelen te bereiken worden door
deze twee groepen vaak vanuit
totaal verschillende
standpunten
gezien.


De geoloog ziet de Maan in termen van rotsen en bodem. De astrofysicus is geïnteresseerd in het ontstaan
en de evolutie van de Maan. De exobioloog denkt aan bacteriën die zich in de bodem kunnen bevinden, of tekenen
van de bouwstenen van het leven. De chemicus kan alle elementen opsommen die in de maria en de hooglanden voorkomen.
Ad infinitum. Weinig mensen, kunnen het allemaal samen-brengen met enige creativiteit of breed inzicht. Het is een zonde om
geen sterke achtergrond, in een discipline te hebben, maar als je die hebt, ben je misschien verloren, niet in staat, om het bos te
zien. We eindigen met een stroom van abstracts en tijdschrift-artikelen als ingrediënten voor een soep, die op een toon-bank ligt
met de chef-kok op vakantie.

<VIDEO>  Ufo's spuiten een rookscherm

Intelligente leken willen horen wat er op het scherpst van de snede van de huidige waarheid ligt geen afval. Een krantencolumnist
zei me onlangs dat als hij nog een astronoom op tv hoorde zeggen dat er een miljard planeten in ons melkwegstelsel moeten zijn
en daar van zouden er honderdduizend met leven kunnen zijn enzovoort hij ziek zou zijn. Onze satelliet heeft altijd onoplettend
heid geleden door de professionals. Patrick Moore schreef in zijn A Survey of the Moon (Norton, 1963): "De meeste
rapporten komen van amateurs. . . . Tot voor kort waren er niet veel professionele astronomen die serieus
aandacht besteedden aan de maan" en "Geen enkele professionele astronoom heeft genoeg
vrije tijd om nacht na nacht de kenmerken van de maan te bestuderen
met een adequate
telescoop."


Een licht gemaakt geval. Het aantal uren dat amateurs doorbrengen met het wrijven van rood stof in glas
en het kijken naar de maan in donkere tuinen is niet te overzien. Velen kennen de nabije kant van de maan beter
dan sommige geografen de aarde kennen. Tegelijkertijd veegde het hoofd van de astronomie-afdeling van een grote
universiteit in het Midwesten mijn vragen over de maan van tafel (nadat ik zeer behulpzaam was geweest bij zaken als het
beschikbaar stellen van hemelkaarten) met de opmerking "Ik heb geen tijd voor de maan. Er is mijn eigen onderzoek, er zijn
de afgestudeerde - studenten, die hulp nodig hebben bij hun scripties ... ." Als de maan voorafgaand aan de NASA-sondes te
lijden had onder gebrek aan - aandacht, van echte zwaar-gewichten, heeft hij sinds-dien niet veel gewonnen. Veel astronomen
hebben de NASA-foto's niet goed onderzocht;
weinigen buiten NASA hebben dat gedaan.

<VIDEO>  Aliens zijn onder ons

Er zijn opmerkelijke uitzonderingen. Samen met de amateurs deden Moore en Wilkins veel maanwerk en publiceerden ze standaard
referenties over de maan die klassiekers zijn. Verschillende astronomen onder leiding van Sagan en Moore zijn nauw verbonden met
nasa's maanprogramma door middel van actie- en adviescommissiewerk. Maar zelfs met de algemene onoplettendheid is er contro
verse geweest. De grootte van de techniek die op de maan te zien is, werpt sommige mensen. Een bouwwerk kan niet vele malen
groter zijn dan het Empire State Building of de Grand Coulee Dam. Niets geproduceerd kan langer en groter in diameter zijn
dan de Alaska-pijpleiding. Beeldhouwwerken uitgehouwen uit bergen kunnen onmogelijk schaduwen van enkele
kilometers lang werpen.

John J. O'Neil, wetenschapsredacteur en amateurastronoom, meldde in 1953 dat hij een twaalf mijl lange brug zag
tussen twee voorgebergten aan de rand van Mare Crisium. Het was, zei hij, recht als een dobbelsteen en wierp er een
schaduw onder. We richtten allemaal onze telescopen daarheen, ons inspannend om te zien, terwijl O'Neil zijn brokken
van de professionals nam. Terwijl dit geschreven staat, heb ik de angst-aanjagend mooie, opname van het Mare Crisium
gebied voor me, gemaakt door het - Apollo 16-ruimte-vaartuig in april 1972. Verschillende "bruggen", sommige gebogen
hoog, sommige recht, werpen schaduwen op
de grond terwijl de zon eronder stroomt.Een belijdenisional astronoom schreef: "O'Neil's schets was hopeloos onnauwkeurig, maar latere waarnemingen
door Wilkins gaven aan dat er in feite een soort boog in de buurt bestond. Dat kan zo zijn, maar in het beste
geval is het een klein natuurlijk kenmerk dat geen enkel belang of belang heeft."
Je ziet dus dat er controverse woedt. Wanneer een persoon, die enig respect verdient op een gebied een bewering doet die
niet in overeenstemming is met de huidige overtuigingen, heeft hij of zij de bewijslast. Het is minder pijnlijk om bekritiseerd
te worden (binnen redelijke grenzen!) dan om genegeerd te worden. Anderen zullen vragen stellen, sceptisch zijn proberen
de bevinding te repliceren. Dat is gezond. Zonder dat zouden allerlei rakkers een kennisgebied kunnen binnendringen en
de normen kunnen verlagen. Waar zouden we dan zijn? Hoe konden we er zeker van zijn dat doorbraken echt waren?
Professionals zijn conservatief en hebben de neiging om hun beweringen in toom te houden totdat ze
zijn onderworpen aan de 'onderzoeksmethode'.

De lezer zal al hebben gemerkt dat deze informatie niet wordt gepresenteerd als, noch bedoeld is als, een
wetenschappelijk werk; evenmin is er iets van de wetenschappelijke methode aan voorafgegaan. In de weten
schappelijke methode verzamelt men gegevens, analyseert, formuleert hypothesen en toetst die hypothesen op
een systematische manier. Ik zie nu geen manier om de principes van deze informatie systematisch te testen, wat
een reden is waarom alle wetenschappelijke testopstellingen die tientallen kamers bij NASA vullen misschien niet
op de hoogte zijn van de kwestie van intelligentie die de maan bezet. Wetenschappers worden gedwongen om
dingen op te pakken en ze te onderwerpen aan laboratoriumtests, en, relevant of niet ze gaan het doen.

<VIDEO>  De galactische Federatie komt naar de Aarde

Dus je kunt je afvragen: hebben we op dit moment nog een wetenschappelijk artikel over de maan nodig,
in het licht van de uiterst belangrijke kwestie van wie er op de maan is en waarom? De seismo-grafen hebben
voldoende signalen afgegeven en de spectrografen hebben oppervlakte-elementen geanalyseerd. Nu is het tijd
om afstand te nemen, en een algemene blik, te werpen, om te proberen de - maan te zien voor wat het oog en de
hersenen oppikken, met de massa gegevens die beschikbaar zijn voor referentie en niet van het grootste belang op
zichzelf.

Deze informatie is het resultaat van het bestuderen van duizenden NASA-foto's, het praten met veel mensen die verband
houden met het maanprogramma, het bekijken van de gegevens waar het veelbelovend was voor het verduidelijken van de
stelling van het boek, het lezen van rapporten uit andere landen (bijv. Rusland) en het opsporen van elke aanwijzing die voor
mij openstaat over de anomalieën van de maan: vreemde seismografische rapporten; constructies, mechanische rigs gebeeld
houwde kraters, sprays en de geschiedenis van de maan, het vreemdste van allemaal.

<VIDEO>  Nieuw gebouwde constructie

Hopelijk worden er lezers gestimuleerd om hun eigen foto's te maken en de deuren te openen die ik heb gemist. Misschien zal een
golf van meningen het Congres overtuigen om hele teams van mensen op de maan te zetten, en misschien heel misschien zullen
de bewoners inpakken en vertrekken, omdat ze niet van drukte lijken te houden. Wie wel? De laatste keer dat ik een menigte
toesprak, werd ik geconfronteerd met drie vragen die zo vaak terugkeerden dat ik uiteindelijk grote letters op een
school bord zette zodat iedereen het kon zien:

Nee, ik weet niet wie Zij zijn.
Nee, ik weet niet waar Ze vandaan komen.
Nee, ik weet niet precies, wat Hun doel is.

Onwetendheid toegeven aan de grote vraag verzwakt op geen enkele manier de empirische waarnemingen.
Een kan meer vragen stellen dan een wijs man kan beantwoorden.

<VIDEO> 2 Maan rimpelingen over de gehele Maan

Achter deze informatie zit een generatie van Maanbuffery en de invloed van wijlen Bill Vaughan van de oude Rockville
Astronomers' League. Ik ben dank verschuldigd aan alle mensen binnen en buiten NASA die onbarmhartig van hun tijd hebben
gegeven, met name Les Gaver, en zijn personeel (audiovisueel) en Jim Kukowski (redactie), en aan die paar, die het met tegenzin
hebben gegeven. Ook dank aan, de eenmalige NASA-wetenschapper die ik Dr. Samuel Wittcomb noem. Deze informatie, zou nog
steeds zonder hem zijn geschreven maar hij heeft er niet alleen een beter boek van gemaakt hij hielp me om me eigenwijs te voelen
terwijl ik het
schreef.
Fragment uit Somebody Else Is On The Moon

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Ruimtekoningen in het oude Egypte


Door: W. Raymond Drake
Via: Unariun Wisdom

1 Mei 2022
Egypte! Land van verwondering, mysterie en magie. Eeuwenlang hebben de massieve piramides,
de ondoorgrondelijke Sfinx en die machtige tempels langs de Nijl de geesten van de mensen gedomineerd;
hun stille grandeur roept echo's op van een glorieuze, grandioze Oudheid, de aanwezigheid van trotse Onsterfelijken,
die Gouden Eeuw van de Goden toen de Aarde jong was. Die kolossale ruïnes uit een verleden ver weg dringen onze huidige
wereld binnen als symbolen van een of ander Galactisch Ras, hun aura van kracht en spirituele kracht straalt een boodschap uit
die mensen niet kunnen lezen; eenzaam staan ze in buitenaards isolement het zand voorbij ruimte en tijd te beheersen, wachtend
tot de Mens zichzelf tot begrip verheft. Zo'n ontzagwekkende majesteit onthult een groter, nobeler ras van Wezens die de sterfelijke
mens overstijgen, de Celestials, die beschaving aan de Aarde leerden, die Ruimtevaarders van de sterren.

Vandaag de dag heeft onze verfijnde wereld zijn gevoel van verwondering verloren, die goddelijke verwachting van de ziel die de koude
relikwieën van het verleden omzet in een warm en gepassioneerd leven. Onze zielloze twintigste eeuw, geconditioneerd door wetenschap
en socialisme om onze tijd met al zijn fouten te waarderen als de hoogste piek in het menselijk streven, bespot de Oudheid als sombere onwetendheid, vergetend dat ware beschaving in de ziel rijpt en niet door superbommen. Wij, die de Maan met raketten omringen
en de sterren uitdagen, minachten de Wijzen uit het verleden. Wat als de geheimen van het oude Egypte een oogverblindende
openbaring betekenen die de toekomst van de mens transformeert? Stel dat conventionele opvattingen verkeerd zijn?
Onze wereld schreeuwt om mededogen. Moeten we ons niet laten inspireren door de sterren?

De paar millennia die we ons voorstellen om de geschiedenis van de mens op onze aarde te markeren,
worden bepaald door de verschillende objecten die door archeologen zijn ontdekt, gedateerd door radio
koolstof kalium-argon of andere technieken, bevestigd door hedendaagse verslagen, als die er al zijn; van de
enorme aeonen van de menselijke evolutie die door de paleontologen worden gepredikt, is niets bekend. Weten
schappers geven nu toe dat beschavingen op andere planeten niet synchroon lopen met de onze; in sommige sterrens
telsels kunnen mensen duizenden, zelfs miljoenen jaren verder zijn dan wij; het is mogelijk dat ruimtevaarders die onze rand
van de Melkweg verkenden in het verleden op aarde landden en gehoorzaam waren aan de Kosmische Wet, de primitieve Mens
het begin van de cultuur leerden, misschien geregeerd als Koningen, en vervolgens vertrokken om de zaden van de beschaving
elders te zaaien. Een dergelijke bewering is nauwelijks sciencefiction, omdat het in de komende eeuwen de bedoeling is van
toekomstige kosmonauten om de twijfelachtige zegeningen van de aarde over elke ster in zicht te verspreiden.

Egyptologen hebben hun leven gewijd aan het bestuderen van het zand van de Nijl, archeologen van genialiteit die hun
vondsten onderwerpen aan wetenschappelijk inzicht hebben een briljant panorama onthuld van het oude Egypte, de
pracht van de farao's, de wijsheid van de priesters, het wonderbaarlijke erfgoed dat aan Griekenland en Rome is
nagelaten, en heeft onze beschaving vandaag diepgaand beïnvloed. Champollions ontcijfering van de Steen
van Rosetta verlichtte een verloren wereld. Sir Flinders Petrie heeft met zijn spade trotse geschiedenis
blootgelegd; geleerden uit een tiental landen wekten geduldig een gloeiend levend beeld op
voor zevenduizend jaar beschaving. Zevenduizend jaar! Herodotus schreef dat de
Egyptenaren geloofden dat ze de oudste van de mensheid waren. Wat
gebeurde er in Egypte vóór de geschiedenis?

Occulte tradities bewaren esoterische kennis die is over geleverd door talloze adepten uit de verre Oudheid
en die uitgestrekte tijdperken van de evolutie van de mens verlichten die veel verder gaan dan het beperkte bereik
van feitelijke archeologie. Dergelijke openbaringen zijn niet aanvaardbaar voor de wetenschap, die haar eigen strikte
methodologie van feiten, ervaring en bewijs moet volgen, maar tenzij we de meeste van de waarlijk grote denkers uit het
verleden afdoen als ijdele dromers, alleen omdat ze een ander denkpatroon hebben aangenomen dan het onze, moeten we
zeker enige geloofwaardigheid verlenen aan hun leringen, vooral wanneer het uiterst onwaarschijnlijk is dat schriftelijk bewijs
uit verre tijden ooit zal worden gevonden.

De historicus van vandaag vindt het moeilijk om onze eigen getroebleerde eeuw te begrijpen hij is terecht sceptisch over de wijsheid
van mystici buiten zijn rationele discipline, maar hij zou moeten denken dat in de komende eeuwen onze moderne wereld zo weinig
bekend kan worden als het verloren Atlantis, een mogelijkheid die angstaanjagend reëel is. Als een nucleaire oorlog of kosmische
cataclysme onze aarde vandaag zou teisteren, zouden branden, overstromingen en aardbevingen alle geschreven verslagen
kunnen vernietigen, onze trotse gebouwen tot stof kunnen omverwerpen en de geesten van mensen kunnen verdoven
in een trauma dat alle herinneringen aan catastrofes vernietigt; de weinige overlevenden zouden wegzinken in
barbarij in een verwoede strijd om te overleven te midden van een verbrijzelde wereld, te geschokt om
te broeden op de verschrikkingen van het verleden. Toen uiteindelijk generaties later
geleerden zich tot onze twintigste eeuw wendden, zou van onze trotse
cultuur misschien niets meer overblijven.

Troje verdween uit de geschiedenis; klassieke professoren zwoeren dat de stad Priamus de droom van
Homerus was, totdat de ongekunstelde Schliemann Helena's met juwelen versierde diadeem opgroef; Pompeii
en Herculaneum begraven door as van de Vesuvius, die die erudiete admiraal Plinius in 79 na Christus verstikte, werden
achttienhonderd jaar lang legendes. Wie weet dat onze grote metropolen van vandaag in de komende eeuwen een mythe
kunnen zijn? Over tienduizend jaar kunnen archeologen bij gebrek aan artefacten ontkennen dat we bestonden; de enige
herinnering aan onze storm achtige tijden kan liggen in de wijsheid van adepten. Het is verkeerd om de oude tradities
belachelijk te maken; de wetenschap zou er toch rekening mee moeten houden.

De Geheime Wijsheid leert dat tienduizenden jaren geleden Lemuriërs, het Derde Wortelras van de mensheid, van
hun verdronken continent door India migreerden om nederzettingen te vormen aan de Boven-Nijl; chronologie
wordt verwarrend. Berossus beweerde dat een koning Babylon 432.000 jaar voor de zondvloed regeerde
als dat zo is, moet een hedendaagse vorst in Egypte hebben geregeerd; een claim die we kunnen
accepteren of
afwijzen.


De volgende grote cyclus van de mensheid evolueerde in Atlantis, een eilandcontinent in de Atlantische
Oceaan meer dan 200.000 jaar geleden. Weinig onderwerpen wekken zo'n passie op als Atlantis - tenzij het
Vliegende Schotels zijn! – er zijn ongeveer tweeduizend boeken geschreven die het bestaan ervan bewijzen en
bijna evenveel die het weerleggen; voort-schrijdende kennis in geologie en klimatologie suggereert dat de weten
schap vroeg of laat de waarheid van het verloren -Atlantis- zal accepteren zoals het zal gebeuren met de UFO's die
ons vandaag achtervolgen.

Onder weldadige leiding van ingewijden in de zonne-wijsheid van Venus bereikten de Atlantiërs ongeveer 90.000 jaar
geleden een prachtige beschaving op haar hoogtepunt, gebaseerd op een psychische wetenschap die etherische krachten
beheerste; Adepten ontwikkelden supernormale mentale krachten die hulp toverden van elementalen in andere dimensies.
Van hun Ruimteleraren leerden de Atlantiërs Zonaanbidding, aanbidding van de Zonnelogo's voor wie de zichtbare Zon
slechts een symbool is; zij geloofden in het leven na de dood, reïncarnatie van de ziel in het vlees door de Keten
van Werelden om volmaaktheid te bereiken in één-ment met God die het levende universum droomde.

Wetenschappers beheersten een kracht genaamd Vril die levitatie veroorzaakte; ze hanteerden een gigantische
siderische kracht die die vernietigende ontploffingen produceerde die millennia later zo levendig werden beschreven
in de 'Mahabharata'. De eerste heersers, goddelijke Koningen uit de Ruimte, brachten gemeenschap tussen de planeten
er was mogelijk communicatie met Wonderbaarlijke Wezens op Sirius, die zo'n mystieke fascinatie had voor volkeren van de
oude wereld. De Aarde zou een buitenpost van de Galactische Federatie kunnen zijn geweest, zoals de hernieuwde kennis van
sommige Ingewijden zou kunnen suggereren.

Astronomen zijn vaak verbaasd wanneer hun recente ontdekkingen lijken te zijn verwacht door oude primitieve volkeren zonder
onze moderne telescopen; ze kunnen dergelijke kennis niet toeschrijven aan directe observatie, dus hebben ze de neiging om
het feit af te doen als onwetenschappelijk, vooral als er geen voor de hand liggende verklaring lijkt te zijn. Jean Servier, hoog
leraar etnologie in Montpelier, vestigt de aandacht op de Dogon op de kliffen bij Bondiagara in Mali, ten zuiden van Egypte
die zich er al lang van bewust zijn dat Sirius twee satellieten heeft, de periodiciteit van elk was bekend; ze zeggen dat de
naaste metgezel van de ster is samen - gesteld uit een metaal genaamd Sogolu dat glanzender is dan ijzer, één korrel
van deze stof is 'zo zwaar als vierhonderdtachtig ezelladingen'.

Zo'n geloof kan eerst belachelijk worden gemaakt als bijgeloof, dan herinneren astronomen zich dat Alvan G. Clark
in 1862 met behulp van een achttien-inch refractor een metgezel van Sirius ontdekte met een schijnbare dicht
heid vijftigduizend keer zo zwaar als water, een doos lucifers van deze materie zou een ton wegen dit wonder
wordt door kernfysici verklaard als implicerend dat zijn atomen zijn ontdaan van elektronen, kernen die
dicht op elkaar zijn gepakt, een plausibele verklaring die niet is bewezen. Onze astronomen gaan
nu akkoord met een tweede satelliet van Sirius, maar hebben in tegenstelling tot de
Dogon zijn baan niet bepaald. Ingewijden in Soedan vereren Sirius als de
stamvader van ons eigen zonnestelsel en bevestigen de
oudste occulte
wijsheid.De Shilluk-stam in Zuid-Afrika heeft Uranus altijd 'Drie Sterren' genoemd, een planeet met twee manen,
maar tot de herontdekking door Herschel op 13 maart 1781 bleef Uranus onbekend voor de moderne astronomie.
De Toearegs in de Sahara delen een wereldwijde reeks legendes over Orion en de Pleiaden. Zo'n diepe kennis van de sterren
die duizenden jaren lang door generaties primitieve volkeren zijn doorgegeven, kan toch alleen zijn verkregen van astronomen in
een lang verdwenen beschaving zoals Atlantis of van ruimtevaarders?

De Atlantiërs kwamen in opstand tegen de Space Overlords, die terugkeerden naar de sterren; mogelijk de titanenoorlog tussen de
goden en de reuzen geopenbaard in de Griekse legendes en de 'Ramayana'! Duizenden jaren lang huurde vulkanische activiteit
het continent in eilanden, die in de zee verzakten; veel Atlantiërs die uiteindelijk vernietiging voorzagen, emigreerden oost
waarts naar de Nijlvallei of westwaarts naar Amerika en bouwden kolonies zoals hun moederland; de culturele overeen
komsten, met name in architectuur, metallurgie en religieuze overtuigingen tussen de Egyptenaren en de
Azteken, suggereren een gemeenschappelijke oorsprong in Atlantis. Later in vergeefse pogingen
om hun ondergang af te wenden, perverteerden de priesters hun psychische wijsheid
tot zwarte magie, de koningen lanceerden een maritieme invasie van
de mediterrane landen en Noord-Afrika om de definitieve
nederlaag van het heldhaftige Athene te
ontmoeten.

Rond 11.000 voor Christus werd het laatste grote eiland Poseidon verwoest door vulkaanuitbarsting
trots Atlantis zonk in de oceaan, al snel een vage herinnering die nog steeds door veel gelovigen wordt
gekoesterd, maar wordt bespot door de officiële wetenschap, die geen bewijzen kan vinden. Er zijn occulte
tradities die Ruimteschepen van Venus naar beneden vleugelden om uitverkoren ingewijden van vernietiging
te redden; deze verlossing lijkt bestendigd in de - christelijke leer - van de 'Engelen des Heren', die uit de Hemel
zullen neerdalen om de rechtvaardigen op Onheils - dag te redden die de Schrift grafisch beschrijft als de vlammen
en overstromingen die het kwaadaardige Atlantis vernietigen.

Van dit verloren continent bleef voor het nageslacht weinig bewijs over. Atlantis werd genoemd in het 'Boek van Dzyeërs'
oorspronkelijk geschreven in Senzar later vertaald in het Chinees Tibetaans en Sanskriet. Het meest waardevolle verslag van
Atlantis, bewaard door Plato in Timaeus, stelt dat zijn beroemde voorouder, Solon, Egypte bezocht rond 590 voor Christus en
de oudheid besprak met priesters van Sais in de Nijldelta werd verteld door een priester van zeer hoge leeftijd dat in de oudheid.

De Atlantische Oceaan was bevaarbaar vanaf een eiland ten westen van de zeestraat die je de Zuilen van Hercules noemt; het eiland
was groter dan Libië en Azië samen. Nu heette het eiland Atlantis en was het het hart van een groot en prachtig rijk, dat een rol speel
de in delen van het continent; en daarnaast onderwierpen zij delen van Libië tot aan Egypte, en van Europa tot tyrrhenië. De priester
beschreef hoe de enorme macht van de Atlantiërs Egypte en Griekenland probeerde te onderwerpen, maar de Atheners en hun
bondgenoten versloegen de indringers en bevrijdden de overwonnen volkeren. Maar daarna vonden er hevige aardbevingen
en overstromingen plaats, en in één dag en nacht regen zonken al jullie oorlogszuchtige mannen in een lichaam in
de aarde en verdween het eiland Atlantis op dezelfde manier onder de zee.

Solon schreef 'Atlantikos', een onvoltooid gedicht, waarschijnlijk gebaseerd op Egyptische geschriften over
Atlantis, die hij noemde, helaas waren beide verloren gegaan; maar wie weet welke gegevens er uit het
zand van de Nijl kunnen worden opgegraven? Ingewijden geloven dat de Atlantiërs tijdcapsules
hebben gedeponeerd die hun geschiedenis beschrijven, wanneer onze wereld klaar is,
zullen deze geheimen worden onthuld. Zo'n idee lijkt sciencefiction; zoveel
kosmische waarheden zijn deze eeuw aan de mens geopenbaard
het bewijs van Atlantis kan in
Egypte worden
gevonden.


Beschaving in fantastische Oudheid wordt geminacht door Egyptologen, die chronologie vaststellen door
dood-berekening van dynastieke lijsten van koningen gevonden in inscripties van een bekende datum vastgelegd
in de hedendaagse Babylonische geschiedenis of uit de Sothische cyclus, een periode van 1.460 jaar, het toeval van de
opkomst van Sirius en de eerste dag in de burgerlijke kalender. Datering van organische objecten zoals hout of bot wordt uit
gevoerd door het meten van hun gehalte aan radiokoolstof 14, de leeftijd van aardewerk door middel van thermo-luminescentie
methode die de output van licht bepaalt dat door de klei wordt uitgezonden bij verhitting, wat relevant is voor zijn leeftijd. Zelfs de
grote experts verschillen van mening.

Petrie dateerde de Eerste Dynastie van Menes als beginnend in 4777 v.Chr., Breasted als 3400 v.Chr., sommige autoriteiten suggereren
2850 v.Chr.; Egyptologen herkennen predynastische steentijdculturen die zijn vastgesteld op basis van aardewerk en vuurstenen gevonden
in oude graven variërend in verfijning van de superieure Gerzean tot de primitieve Tasische perioden de vroegste neolithische tijden worden
vaag geschat als 5 of 6000 voor Christus, wat gisteren lijkt in vergelijking met de 20.000.000 voor Christus beweerd door Dr. L.S.B. Leakey
voor de gefossiliseerde kaakfragmenten van Kenia Pithecus Africanus gevonden in januari 1967 in Kenia.

Het is onwaarschijnlijk dat Egyptologen hun kennis veel verder terug in de tijd zullen uitbreiden, radiokoolstofdatering kan alleen terug
gaan tot ongeveer 30.000 voor Christus; het diepe zand maakt datering met geologische methoden praktisch onmogelijk. Hoewel we
de toegewijde Egyptologen eren voor hun briljante ontdekkingen, moeten we de beperkingen van de archeologie erkennen bij het
vaststellen van de verre oudheid en rekening houden met de slanke bronnen die ons in literatuur en legendes zijn nagelaten.

De oudste en meest fascinerende beschrijving van het oude Egypte werd bewaard door Herodotus, geboren in een
adellijke familie in Halicarnassus in 484 voor Christus. Om aan de stad-tiran te ontsnappen, ging hij in ballingschap en in
443 v.Chr. zeilde hij vanuit de Piraeus op zijn epische reizen naar de Scythen in de Zwarte Zee, Syrië, Babylon en bracht enige
tijd door in Egypte, waar hij de Nijl verkende tot aan de eerste staat bij Elephantine. Zijn belangrijkste doel was om het conflict
tussen Griekenland en Perzië te vereeuwigen, maar met journalistiek inzicht spreekt hij betoverend over de naties van de Oudheid
en geeft een boeiend, kleurrijk, schilder-achtig verslag dat vandaag de dag net zo fris is als toen het vieren-twintig eeuwen geleden
werd geschreven.

Herodotus, de Vader van de Geschiedenis vertelde zulke wonderen dat twijfelende geleerden hem de Vader van de Leugen noemden
moderne archeologie en onderzoek bewijzen hem steeds meer als een nauwgezette verslaggever van de waarheid. Dit prachtige reis
verslag vol persoonlijke anekdotes, weetjes en juweeltjes van de Intelligentsia in de landen die hij bezocht, was geschreven met
zo'n humor en sprankelend verhaal dat toen Herodotus zijn werk voorlas aan de verzamelde Grieken in Olympia de jonge
Thucydides tot tranen toe geroerd was en geïnspireerd om zijn eigen grote geschiedenis te schrijven.

Herodotus' gewiekste observatie en zijn geestige stijl verrukken ons
vandaag. Schrijven over de Egyptenaren, Boek Twee, Hoofdstuk 35:

De mannen dragen lasten op hun hoofd; maar de vrouwen dragen ze op hun schouders. En de vrouwen plassen
rechtopstaand, maar de mannen zitten. Ze zoeken erfdienstbaarheid in hun huizen, maar eten zonder op de manieren,
zeggend dat wat dingen beschamend maar noodzakelijk zijn, in het geheim moet worden gedaan, maar welke dingen niet
beschamend zijn, in het openbaar. . . . Ze kneden deeg met hun voeten, maar klei met hun handen. Andere naties laten hun
ingewijde leden achter zoals ze bij hun geboorte waren behalve zovelen die van de Egyptenaren hebben geleerd maar de
Egyptenaren besnijden zichzelf. Elke man draagt twee kledingstukken, maar elke vrouw slechts één.

In boek twee, hoofdstuk 2, stelt Herodotus: Totdat Psammetichus over hen
regeerde, geloofden de Egyptenaren dat zij de oudste van alle mensen waren.

Verderop in boek twee, hoofdstuk 48:

Maar Herakles is een zeer oude god van de Egyptenaren; zoals ze zelf zeggen, het was
zeventienduizend jaar geleden dat Amasis begon te regeren, omdat de twaalf goden, waarvan
zij menen, Herakles als één, uit de acht werden geboren. Herodotus was duidelijk onder de indruk
van de oudheid van de Egyptenaren, want hij zette zijn onderzoek nauwlettend voort en schreef in boek
twee, hoofdstuk 142:

Tot nu toe vertelden de Egyptenaren en hun priesters het verhaal. En zij riepen dat er driehonderd eenenveertig
generaties mannen waren geweest, van de eerste koning tot deze laatste, de priester van Hephaistos. En in deze generaties
waren er zelfs zoveel; (hogepriesters en) koningen. Nu zijn driehonderd generaties mensen gelijk aan tienduizend jaar; want drie
generaties mensen zijn honderd jaar. En in de eenenveertig generaties die er naast de driehonderd nog zijn, zijn er duizend en drie
honderdveertig jaar. Zo zeiden zij in elfduizend en driehonderdveertig jaar dat geen god in de gedaante van een mens koning was
geweest; noch spraken zij van zoiets, noch voor, noch in de tijd onder degenen die later koningen van Egypte waren. Nu zeiden
ze in al die tijd dat de zon vier keer uit zijn eigen loop was verdwenen; en was opgestaan waar hij nu zat, en gezet waar hij nu
opstond; maar niets in Egypte werd daardoor veranderd, noch als het aanraken van de rivier, noch als het aanraken van
de vruchten van de aarde, noch met betrekking tot ziekten of sterfgevallen.

In de elfduizend jaar voorafgaand aan Herodotus werd de as van onze aarde vier keer aanzienlijk verplaatst, de
zon leek twee keer op te komen in het westen, een dergelijke beweging in de aardkorst, die oude tradities
van de hindoes bevestigt, moet wereldwijde catastrofes hebben veroorzaakt. Waarschijnlijk deed
alleen nationale trots de Egyptische priesters zweren dat hun land niet werd aangetast
vernietiging en chaos veroorzaakt door de catastrofes verklaren zeker
het gebrek aan verslagen
van beschavingen
in het verre
verleden.


Herodotus vermeldde dat een paar jaar eerder de priesters in Thebe een andere Griekse reiziger
Hecateus, de historicus, driehonderdvijfenveertig kolossale houten beelden lieten zien, die Herodotus
met eigen ogen zag; allen waren hoge-priesters, vader en zoon in ononder-broken afstamming. Deze Piromi's
waren 'nobel en goed, maar ver verwijderd van goden, maar ze zeiden dat in de tijd vóór deze mannen de heersers
van Egypte goden waren, die onder de mensheid woonden! En de laatste van hen die over Egypte regeerde was
Orus de zoon van Osiris, die de Grieken - Apollo - noemden, die over Egypte regeerde na het neer halen van
Typhon'. Zich realiserend dat de immense tijdsperioden die hij citeert in twijfel kunnen worden getrokken
gelooft Herodotus dat de Egyptische priesters eraan toevoegen: Osiris is Dionysus in de Griekse taal
Zelfs Dionysus, de jongste van hen, wordt verondersteld vijftienduizend jaar oud te zijn geweest
in de tijd van koning Amasis. Deze dingen zeggen de Egyptenaren zeker te weten omdat
ze altijd de jaren hebben geteld en gegevens hebben bijgehouden.

De extreme oudheid van de Egyptische God-Koningen wordt bevestigd door Manetho geboren rond 300
voor Christus in Sebennytus op de westelijke oever van het Damietta-gedeelte van de Nijl. Hij klom op tot Hoge
priester in de tempel van Heliopolis. Herodotus schrijft in boek twee, hoofdstuk 3: 'Want van de mannen van Heliopolis
wordt gezegd dat ze de meest geleerde van de Egyptenaren zijn'. De hele oude wereld erkende - Heliopolis als een grote
zetel van leren en de Universiteit van Egypte; in de beroemde tempel moet Manetho over allerlei soorten gegevens hebben
beschikt, papyri, hiërogliefentabletten, wandsculpturen en ontelbare inscripties, en vooral misschien wel het advies van zijn
geleerde collega's die getraind waren in de millennia-oude tradities. Manetho, ook bekend met de nieuwe filosofieën en
wetenschappelijke leringen van de Grieken, was uniek begiftigd om een 'Geschiedenis' te schrijven, met zoveel
overvloedig materiaal en erudiete critici tot zijn beschikking.

Hij schreef deze geschiedenis in het Grieks voor de verlichting van geleerden tijdens het bewind van de eerste Ptolemaeus
Philadelphus; het bevatte een verslag van de verschillende dynastieën van de koningen van Egypte, samengesteld uit echte
documenten; met zo'n intelligentsia die hem steunde, moet Manetho zeker met de grootst mogelijke nauwkeurigheid hebben
geschreven. Helaas voor het nageslacht is het werk met al zijn bronnen verloren gegaan en waarschijnlijk omgekomen in de
vlammen toen Julius Caesar per ongeluk de grote bibliotheek in Alexandrië verbrandde, verwoest door megalomane
Romeinse keizers of verbrand door fanatieke christenen en door de Arabieren in 642 na Christus, van deze
waardevolle geschiedenis zijn slechts een paar uittreksels bewaard gebleven in werken van
Julius Africanus en Eusebius.

De bestaande fragmenten van Manetho's Aegytica stellen:

De eerste mens (of God) in Egypte is Hephaistos, die ook onder de Egyptenaren bekend staat als de ontdekker van vuur.
Zijn Zoon, Helios (de Zon) werd opgevolgd door Sosis, gevolgd op zijn beurt Cronos, Osiris, Typhon, broer van Osiris en ten
slotte Orus, zoon van Osiris en Isis. Zij waren de eersten die de scepter zwaaiden in Egypte. Daarna ging het koningschap van
de ene naar de andere in een ononder-broken opvolging tot bydis gedurende 13.900 jaar. Na de goden regeerde Demi-Goden
1.255 jaar en opnieuw regeerde een andere lijn van koningen 1.817 jaar lang, toen kwamen er nog dertig koningen van Memphis
die 1.790 jaar regeerden, en dan weer tien koningen van deze regerende gedurende 350 jaar. Daarna volgde de regel van 'Spirits
of the Dead' gedurende 5.813 jaar.

Misschien werden 'Spacemen' beschouwd als 'Spirits of the Dead'?

In Thebe, de stad van Amon, de trotse hoofdstad van het Egypte van farao, droomt de Nijl nog steeds van oude glorie en zucht naar
die dageraad wanneer witgeklede priesters hymnen zongen voor Ra, de zonnegod die de aarde met licht vergulde. Op de oostelijke
oever verrijzen verlaten de verbrijzelde zuilengalerijen van Ramses II, stomme symbolen van het verleden, zeven mijl naar het westen
ligt de Vallei der Koningen, de plaats van de koninklijke graven, hun schatten lang geleden geweerd, met de eenzame uitzondering van Toetanchamon's, wiens gouden pracht de wonderen van het oude Egypte onthulde. Te midden van de vele ruïnes langs de met palmen
omzoomde rivier staat de goed bewaard gebleven tempel van Hathor, godin van de liefde, in Denderah, een heiligdom van de Osirian
Mysteries onderwezen door adepten uit de schemerige oudheid; deze geheime wijsheid inspireerde de meeste grote filosofen en
broedsels achter onze materialistische beschaving van vandaag.

Op het plafond van de Denderah-tempel werd een dierenriem of hemelse dag gesneden, zo opmerkelijk dat het oorspronkelijke
plafond werd verwijderd en opnieuw werd opgericht in Parijs en een kopie werd vervangen. De tekens van de dieren riem tonen
een configuratie van de sterren rond 90.000 voor Christus voor de astrologische symbolen volgens de precessie van de equinoxen
duiden op de passage van drieënhalf grote jaren, elk 25.800 jaar, zodat negentigduizend jaar zijn verstreken sinds deze sterren klok
werd geregistreerd. De oorspronkelijke tempel is al lang tot stof vergaan, maar de unieke dierenriem werd gekopieerd door ingewijden
die dit getuigenis uit het verleden wilden bewaren. Zo'n oudheid verbijstert onze moderne geest geconditioneerd om de beschaving te
beperken tot een paar millennia maar soortgelijke dierenriemen op tempels in Noord-India en op kleitabletten gevonden in Chaldea
bevestigen dit symbool van de Atlantische tijd, de Kinderen van de Zon die het oude Egypte koloniseerden.

Simplicius schreef in de zesde eeuw na Christus dat hij had gehoord dat de Egyptenaren de laatste 630.000 jaar astronomische
waarnemingen hadden bewaard, zelfs als hij maanden bedoelde, zou dit 52.500 jaar betekenen; Diogenes Laertius dateerde
astronomische berekeningen door de Egyptenaren tot 48.863 jaar vóór Alexander de Grote, en Martianus Capella verklaarde
dat de Egyptenaren de sterren 40.000 jaar in het geheim hadden bestudeerd voordat ze hun kennis aan de wereld onthulden.
Pre-dynastieke heersers worden blijkbaar bevestigd door de Turijnse Papyrus en de Palermo Stone.

Panodorus, een Egyptische monnik rond 400 na Christus schreef:

Vanaf de schepping van Adam inderdaad tot en met Henoch en tot het algemene Kosmische Jaar 1.282, was het aantal dagen
in maand noch jaar bekend, maar de Egregori ('Wachters' of 'Engelen') daalden af naar de aarde in het algemene Kosmische
Jaar 1.000, hielden gesprekken met mensen en leerden hen dat de banen van de twee grootheden die worden gemarkeerd
door de twaalf Tekens van de Dierenriem uit 360 delen bestaan.

Berossus geeft rond 250 voor Christus details van zes dynastieën of zes goden, ook bevestigd door de Kroniek van Mabolas,
die steun claimde van de wijze Sotates en Palaephotus, in de derde en vierde eeuw voor Christus. Dezelfde bron verklaarde dat
in de 24e dynastie tijdens het bewind van Bocchoris, 721-715 v.Chr. een 'lam' dat met menselijke stem sprak, de verovering en
slavernij van Egypte door Assyrië profeteerde en de verwijdering van haar goden naar Nineve; zo'n zestig jaar later plunderden
de verschrikkelijke Ashurbanipal en zijn horden Thebe. Bocchoris bleef deze ramp bespaard, want Manetho voegt er tergend
aan toe: 'Sabacan, die Bocchoris gevangen had genomen, verbrandde hem levend'.

Van dit opmerkelijke 'lam' werd gezegd dat het een koninklijke 'gevleugelde' slang op zijn kop had vier ellen lang. De
'gevleugelde slangen' van de Azteken worden nu verondersteld ruimte-schepen te zijn geweest. Tradities stellen dat
in het begin van de achtste eeuw voor Christus de Romeinse koning, Numa Pompilius, magische kunsten beoefende
en gesprekken voerde met de goden. Was het 'pratende lam' dat de noodlottige Bocchoris waarschuwde de
'God' die met Numa en Elia sprak? Was hij een Spaceman?

Syncellus schreef:

Onder de Egyptenaren is er een bepaalde tablet genaamd de Oude Kroniek met dertig dynastieën in 113 afdalingen,
gedurende de lange periode van 36.525 jaar. De eerste reeks prinsen was die van de Auritae, de tweede was die van de
Mestroens, de derde van de Egyptenaren.

The Chronicle ziet er als volgt uit:

Aan Hephaistos wordt geen tijd toegewezen, omdat hij zowel dag als nacht zichtbaar is. Helios, de Zoon van Hephaistos,
regeerde drie ontelbare jaren. Toen regeerden Cronus en de andere twaalf Godheden 3.984 jaar; de volgende in volgorde
zijn de Demi-Goden nummer acht, die 217 jaar regeerden. De oude Fenicische schrijver Sanchoniathon schreef honderden
jaren voor Christus een geschiedenis in de Fenicische taal. Het werk werd in het Grieks vertaald door Philo Byblus rond 80 na
Christus; de geschiedenis is verloren gegaan, alleen fragmenten zijn door Eusebius bewaard gebleven in het eerste boek van
zijn Praeparatio Evangelica. Sanchoniathon schreef:

Tijdgenoot met deze (Taautus-Thor-Thoth-Herrnes) was ene Elianu, die Hypsistus ('De Allerhoogste') en zijn vrouw genaamd
Beruth importeert, en ze woonden rond Byblus van wie Epigenus of Autichton werd verwekt, die ze later Ouranos (Hemel)
noemden. . . . Dan volgt een beschrijving van de oorlog tussen Ouranos en zijn zoon Cronus. Geholpen door de magie
van Hermes veroverde Cronus Ouranos en ook zijn eigen broer Atlas, een opmerkelijke parallel met de bekende
Griekse legendes.

De verwijzing naar Hyspsistus ('De Allerhoogste') komt overeen met de Elohim en suggereert Ruimtevaarders.

Herodotus, Manetho, Berossus, Panodorus, Syncellus, Sanchoniathon, en wie weet hoeveel heilige schriftgeleerden,
wiens geschriften lang geleden in vlammen zijn omgekomen, bevestigen die wonderbaarlijke verhalen over andere landen
over de hele wereld. We herinneren ons de 'Ramayana' van India, de Shoo-koning van China, de Nihongi van Japan, dichters in
al deze landen verwonderden zich in gloeiende beelden van glorieuze Onsterfelijken die oorlog voerden en weefden in aarde en
lucht; hun goddelijke dynastieën die de mensheid regeerden in een Gouden Eeuw. Duizenden kilometers verderop ontginnen het
zand van de Nijl hun stenen, papyri en perkamenten die vertellen over dynastieën van God-Koningen die het oude Egypte regeerden.
Omdat de spade geen Space Kings opgraaft durft geen enkele archeoloog hun bestaan te ontkennen? Onze paleontologen spelen met
botten, kunnen ze wijsheid meten aan de hand van een halve schedel en twee achtertanden? De historici van Egypte zoals de Kroniek
schrijvers van andere landen zijn het erover eens dat hun eerste Koningen wonderbaarlijke Wezens van de sterren waren. Farao werd
aanbeden als de Zoon van Horus, afstammend van Ra, de Zonnegod; De Egyptische religie leerde dat farao God was; heel het land
en alle mensen behoorden hem toe omdat hij de Gever van vruchtbaarheid was, de Bewaarder van allen.

Een inscriptie van de Twaalfde Dynastie luidt:

Aanbid de Koning! Troon hem in uw hart! Hij maakt Egypte meer groen dan een grote Nijl. Hij is Het Leven.
Hij is Degene, Die alles schept wat is, de Verwekker, Die ervoor zorgt dat de mensheid bestaat. De mensen geloofden
dat de farao goddelijk geboren was op een hoger niveau en afdaalde naar de aarde om over hun nederige zelf te heersen.
Ibn Aharon onthult met opmerkelijk inzicht dat het hofritueel farao in zijn persoonlijke gewoonten verplichtte om zich als een
God te gedragen en voedsel te nemen en zijn natuurlijke functies in het geheim uit te voeren alsof zijn glorieuze persoon in perfectie
leefde. Wie waren die God-Koningen van het Oude Egypte? Het waren toch Spacemen?

Fragment uit Goden en ruimtevaarders in het oude oosten

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Het hart op natuurlijke wijze genezen


Via: Unariun Wisdom
13 April 2022

Door: Marsh Morrison, D.C., Ph.C., F.I.C.C.
We weten dat hartziekten de nummer 1 moordenaar van onze natie zijn. Het is verschrikkelijk om te zeggen.
Nog vreselijker is dit: het sterfte cijfer door hartziekten neemt toe, niet af. Er is hier iets heel erg mis. Met al onze
geweldige laboratoria en onderzoeks centra en moderne ziekenhuis apparatuur, waarom boeken de artsen geen voor
uitgang met hartaandoeningen? Wat missen ze?

Hier is er inderdaad meer dan op enig ander gebied van menselijke ziekten een Missing Link. Dingen die zieke mensen nodig
hebben om beter te worden; dingen die volledig worden gemist in de gebruikelijke "doktersmethoden". Om te beginnen ben ik
bijvoorbeeld niet enthousiast over harttransplantaties. Laten we de harten die we nu in onze borst hebben rehabiliteren – er zijn
manieren om het te doen – en geen vreemde harten zoeken om in ons te stoppen! Zoals je snel zult zien, weigert het natuurlijke afstotingsmechanisme van het lichaam hoe dan ook de organen van iemand anders te accepteren; het wil zijn eigen. Dus als
je een hartprobleem hebt, of als een geliefde hartproblemen heeft, lees en begrijp dan elk woord dat volgt. Leer zelf wat
je voor deze kwalen moet doen. Leer ook wat u moet vermijden. De waardevolle zelfhulpitems die hier worden
uiteengezet, zijn met succes geprobeerd en opnieuw geprobeerd. Als je ze leert, kun je een expert in
je eigen recht worden.

WAAROM JE MOET VOORKOMEN DAT JE "FOTO'S" MAAKT

Als je de eerste dingen op de eerste plaats zet, moet je het hart niet belasten met injecties van welke aard dan ook.
Na het bestuderen van enkele duizenden hartgevallen, heb ik ontdekt dat alle injectibles een aanval zijn op het toch al
zwakke en overbelaste hart. Het lichaam weigert dat er direct iets in wordt geschoten. Om acceptabel te zijn, moet eerst
wat in het lichaam wordt opgenomen, worden ingeslikt. Daarna verteerd. Vervolgens vloeibaar gemaakt tot een absorbeer-
bare toestand. Tegen die tijd zit het al in de onderste dunne darm en is de natuurlijke - selectiviteit van je lichaam aan het werk.
De kleine bloedzuigende vaten daar doen het selectiewerk. Let op, alstublieft. Ze zuigen in je bloedbaan wat het bloed nodig heeft
en wil en kan gebruiken. Wat niet compatibel is met je individuele lichaamschemie, verwerpen ze. De afgekeurde voedings stoffen
gaan als afval je lichaam uit via de darmen of nieren. Ze komen niet in je bloedbaan als ze niet van nature in overeenstemming
zijn met de behoeften van je lichaam.

De mode van het geven van shots voor alles (met grote winsten voor farmaceutische huizen) heeft zoveel in het voordeel
gewonnen dat iedereen wel eens injecties voor iets heeft gekregen. En de drukke artsen hebben een uiterst
belangrijke fysiologische factor volledig gemist in hun schot-gevende enthousiasme. De factor
die ze al zoveel jaren missen, is deze: alles wat de menselijke veiligheidsklep
omzeilt die bekend staat als natuurlijke selectiviteit,
belast het
hart.


Omzeil de natuurlijke selectiviteit niet . . De ingebouwde veiligheidsklep van uw lichaam

Laten we het eens uitleggen. Je lichaam heeft een eigen - intelligentie. Elk van de triljoen cellen in je lichaam
heeft zijn eigen intelligentie. Daarom neigt het lichaam zo sterk naar het normale. Geef het een halve kans en het
wordt vanzelf beter, dokter of geen dokter. Dus wanneer u iets eet dat goed en voedzaam voor u kan zijn, moet het
verschillende stappen van inspectie en fysiologische beoordeling doorlopen. Als het toevallig hevig giftig is, zul je het
niet eerder door slikken dan dat er een omgekeerde peristaltiekreflex optreedt en je naar de -badkamer- rent om het over
te geven. Als het niet zo vreselijk - giftig is, wordt het helemaal goed ingeslikt; maar dan moet het opnieuw door de inspectie
nadat het door de klep van de maag in de darm is gekomen, en zelfs als het maar halver-wege slecht voor je is, krijgt het lichaam
diarree en wordt het snel uit je systeem geduwd. Dat is natuurlijke selectiviteit voor jou. Het is de manier waarop je systeem zichzelf
beschermt tegen de mogelijkheid dat schadelijke ingrediënten in je terechtkomen.

Maar wat gebeurt er als al deze prachtige natuurlijke selectiviteit wordt omzeild door artsen die het punt missen en een injectienaald in
hun gretige handen hebben? Wat ze ook op je gaan schieten, het is misschien niet precies wat je bloed voor zichzelf zou accepteren.
Omdat uw individuele bloedchemie net zo eigenaardig van u is als uw vinger - afdrukken, is de kans dat geïnjecteerde materie
precies zo is als uw eigen bloedbehoeften en bloedbehoeften bijna nihil.

Dus nu heb je het punt. Als het bloed geen inspraak heeft in het selecteren, met zijn eigen - intelligente natuurlijke
selectiviteit, wat het krijgt, dan moet het accepteren wat erin wordt geïnjecteerd. Goed of slecht, compatibel
of niet, het bloed moet het doen. Bij het "doen" legt het een enorme last op het hart. Ergo: hart -
stoornissen. Meer injecties, meer hart- en vaatziekten. Met de stijgende mode in
shots voor alles in de symptomatologie van de arts, hebben we een
stijgende incidentie van hart-aan
doeningen.

Nu weet je het. Je weet wat deze ene onderzoekende auteur-arts heeft geleerd - wat hij onmogelijk had
kunnen leren als hij was opgeleid om schoten te geven op de moderne, conventionele, wetenschappelijke
manier.

HOE TE STOPPEN MET HET SLACHTOFFER TE WORDEN VAN HARTAANDOENINGEN

Terwijl ik enkele duizenden gevallen van hartaandoeningen professioneel bijwoonde en de verbazingwekkende toename
van coronaire occlusie de afgelopen 40 jaar observeerde, ben ik tot een aantal vrij duidelijke gedachten hierover gekomen. Hier
zijn enkele do's en don't's dat werk, die daadwerkelijk werken bij het verminderen van de incidentie van deze gevreesde ziekte. Laten
we ze een voor een
bekijken.

Onze cardiologen verklaren de toename van hartziekten door te zeggen dat de tijden tegenwoordig moeilijk zijn - ze zitten vol spanning.
Ik geloof er geen woord van. Vier decennia geleden was het voor iedereen veel moeilijker om de kost te verdienen en waren de spanningen
groter! Nu kun je vliegen en rustgevende radiomuziek horen en vermaakt worden door televisie. Toen was het een hartverscheurende in-
spanning om van je huis naar tante Minnie's honderd kilometer verderop te komen. En het werk was hevig. Er was weinig om te enter
tainen en de zenuwen te kalmeren en je spanningen glad te strijken.

Dr. Paul Dudley White zegt dat toen hij afstudeerde aan de medische universiteit hij nog nooit een geval van coronaire occlusie
had gezien, noch zijn collega's. Dat was zo'n 60 jaar geleden [vanaf publicatiedatum 1973 voor dit boekfragment]. Coronaire
hartziekte is geen aandoening die gemakkelijk door een arts wordt gemist; er moet dus geconcludeerd worden dat er
geen gevallen in de buurt waren. Wat is er de afgelopen zes decennia gebeurd om dit de belangrijkste
moordenaar van
het land te
maken?


Dr. Wilfrid Shute, een Canadese cardioloog die persoonlijk duizenden hartslachtoffers heeft bijgewoond,
denkt dat dit te wijten is aan het verwijderen van de tarwekiemen uit onze broodspullen. Aangezien de natuurlijke
antistolselfactor in feite in de tarwekorrel zit die momenteel door de molenaars wordt geëxtraheerd bij het maken van
wit meel, heeft Dr. Shute gelijk. Maar hij heeft niet gelijk genoeg. Er is nog iets dat van onberekenbaar belang is; iets waar
aandacht aan moet worden besteed of we kunnen redelijkerwijs geen vermindering van hartaandoeningen verwachten.

DE ZAAK TEGEN "INJECTEREN"

Wat dat is waar aandacht aan besteed moet worden, is het elimineren van schoten. Alle intraveneuze en intra
musculaire injecties, zonder uitzondering, zijn een belasting voor het organisme en een belasting voor het hart.

In mijn veertig jaar van het dienen van de zieken en het observeren van hen met onderzoekende ogen, is dit een
on - miskenbare theorie waar ik toe ben gekomen. Helaas is de theorie die ik heb ontwikkeld over de relatie van de
stijgende incidentie van hartaandoeningen tot de stijgende mode van het geven van schoten voor alles geen theorie
die kan worden opgeknoopt door aantoonbare feiten. Maar het is er een die zichzelf fysiologisch en wetenschappelijk
verklaart. En bij gebrek aan een andere zinnige, onaantastbaar logische verklaring die aanvaardbaar kan zijn voor de
wetenschappelijk georiënteerde (en niet-gehersenspoelde) persoon, moet deze diep doordacht worden overwogen.
Laten we het herformuleren en gedenkwaardig maken. Mijn theorie is dat hartziekten stap voor stap zijn gestegen
met de toenemende gewoonte om schoten in mensen te storten en de natuurlijke selectiviteit van het systeem
te omzeilen - waardoor menselijke harten worden belast die hun vermogen om te weerstaan te boven gaan.
De menselijke huid is geen speldenkussen. Je huid is niet gemaakt om er vreemde stoffen
in te laten
spuiten.


Het is niet genoeg om te zeggen dat de artsen die u injecteren met koepokken om te voorkomen dat
u pokken ontwikkelt, oprecht zijn. Het is niet genoeg om oprecht te zijn; je moet ook gelijk hebben. En het
is fysiologisch niet juist om een ziekte in het lichaam te duwen. De taak van dokteren is om ziekte weg te nemen,
niet om het erin te stoppen. En de theorie om je een mindere ziekte (coxpox) te geven om te voor - komen dat je de
grotere ziekte (pokken) krijgt, is nog steeds een theorie die de bekende fysiologie van de menselijke bloedbaan schendt.

We bespreken hier niet de tol die menselijke nieren betalen bij het filteren van de zware afvalstoffen van vreemde lichamen die
in de bloedbaan worden geïnjecteerd - noch de toename van nierdegeneraties die mogelijk te wijten zijn aan de stijgende populariteit
bij het geven van schoten. We hebben hier te maken - met het hart - en zijn disfuncties. En het kan worden vastgelegd dat het menselijk
hart niet gedijt op schoten, maar eronder lijdt. Behalve om de meest buitengewone redenen, is het niet goed om injecties te geven. Het
kan nooit goed zijn om iemand een ziekte te geven door middel van injecties om te voorkomen dat hij een ander krijgt. Het is goed om
iemands gezondheid te verhogen tot het maximale niveau waar het systeem van nature bestand is tegen ziekten - alle ziekten. Voor
hartgevallen zijn er veel dingen te doen. Deze kwestie van het geven van foto's is een ultrabelangrijk ding om niet te doen.

HOE DE STAPPEN TE NEMEN DIE WERKEN OM EEN BESCHADIGD HART TE REPAREREN

Laten we nu eens kijken naar andere hartfactoren die echt werken om de incidentie van hartaandoeningen te
verminderen en het beschadigde orgaan daadwerkelijk te repareren, als het nog steeds herstelbaar is.

De zaak Henry Snyder

Een voorbeeld hiervan is die van Henry Snyder. Hij had een tankstation en kon nauwelijks een paar stappen
afsjokken vanwege zijn benauwdheid op de borst en zijn moeilijke ademhaling. Hij was al gediagnosticeerd (op
verschillende manieren door verschillende artsen), maar ik was niet bijzonder geïnteresseerd in de vraag of het label
endocarditis, myocarditis, angina pectoris of een ander was. Ik wilde graag weten dat het zijn hart was. Ik was geïnteres-
seerd in de zenuwtoevoer naar dat zieke hart; of de zenuwen geblokkeerd waren door storende drukken of vrij waren om de
zelfgenezende Levenskracht door te geven aan het orgaan. En ik was diep geïnteresseerd in zijn ademhalingsapparaat - hoe de
capaciteiten ervan te verbeteren en hoe hij zijn hele systeem beter van zuurstof kon voorzien. Alles waar ik in geïnteresseerd was,
was op de een of andere manier anders dan waar zijn "deskundige topdokters" zich op hadden geconcentreerd, dus het verbaasde
meneer Snyder toen ik een beterschapsprogramma voor hem schetste.

Hijgen met diafragma rechtop

Stap één. "Henry, kun je je armen boven je hoofd heffen?" vroeg ik.
"Tuurlijk", zei hij laconiek.
"Kun je nu je lippen scheiden en krachtig in- en uitademen door je open mond?"
"Makkelijk", zei hij, terwijl hij het in één keer deed.

"Doe nu iets anders, Henry. Trek bij elke ademhaling je darmen naar binnen en laat het er dan uit.
Ik wil dat je middenrif in en uit gaat terwijl je deze hijgende stijl van ademhalen doet. Het zal een oefening
zijn om je middenrif te versterken en de ademhaling gemakkelijker te maken." Hij deed dit en vond het leuk. Zijn
ademhaling verbeterde. Dat was de eerste stap : zuurstof in zijn -longen- krijgen. Het gaf hem de adem (staf) van het
leven; hij was minder bang dat elke hartslag zijn laatste zou zijn, hij kon nu het lichaam ontgiften.

Hijgen op handen en knieën

Stap twee. Ik instrueerde hem om op zijn handen en knieën te gaan zitten. Rustend op vier punten was hij terug in de oer-positie
en floepte zijn middenrif meer op zijn juiste plaats, niet langer werkend tegen de zwaartekracht in. "Doe je hijgende boor in deze positie
adviseerde ik. Het was verrassend gemakkelijk om te doen en hij vond het leuk. Hij draaide zijn hoofd als een tevreden cocker spaniel en
knipoogde naar me. "Ik kan dit de hele dag doen", zei hij. Precies dit was wat ik aanmoedigde. "Blijf zo lang en zo vaak als je kunt in de
horizontale positie, Henry. Je begint op die manier de effecten van de zwaartekracht te overwinnen en alles werkt beter." Ik zei hem
dat hij zijn hoofd moest laten hangen en de lange nekspieren moest strekken, zoiets als het dier doet bij het grazen. Dit scheidde
de tussenwervelschijven in zijn nek, had de neiging om de druk van de zenuwen te verlichten en zijn hart te voeden met
kracht impulsen en zelfherstellende energie door middel van een directe zenuwlijn naar het hart,
de pneumogastrische.

Slingeren en boog

Stap drie. Er waren ook zenuw - banen naar zijn hart van dichtbij de nek en van tussen de schouder-bladen. Dus onze
gewillige patiënt werd geleerd om met zijn rug te zwaaien en dan te buigen: zwaaien en vaak en met kracht heen
en weer buigen. Hij was verbaasd dat hij de energie en adem had om het te doen. Eigenlijk was het in de vier
puntspositie gemakkelijker voor hem om zijn lichaam op deze manier te trainen dan rechtop te staan,
tegen de zwaartekracht in, en helemaal niets te doen. Er werd uitgelegd dat dit de neiging had
om zijn lichaam te bevrijden van zenuwdrukken om de zelfhelende Levenskracht
zonder interferentie naar zijn hart en ademhalingsapparaat
te laten stromen.

Rust in knie-borstpositie

Toen hij moe werd van het zwaaien en buigen, werd hem opgedragen om naar zijn borst te zakken en zo lang als
hij wilde in de knie-borstpositie te rusten. Zo had ik hem in de eerste drie stappen geleerd om zijn ademhalings spieren
te versterken en energieke zuurstof in zijn lichaam te krijgen; leerde hem hoe hij zichzelf moest behandelen voor beknelde
zenuwen die de overdracht van functionele kracht en reparatie-impulsen naar zijn organen hadden verhinderd; en leerde hem,
deels tot nu toe, hoe hij de tol moest overwinnen die het leven tegen de zwaartekracht in elke dag van hem eiste. Dit alles werd
zo gemakkelijk en natuurlijk bereikt dat ik besloot om mee te gaan.

Ondersteboven fietsen

Stap vier. "Weet je hoe je je polsslag moet nemen, Henry?" Dat deed hij en hij kreeg een tachtig tarief. Dat was snel; maar gezien
de extra flab die hij bij zich droeg, was het niet ongebruikelijk. "Rol nu op je rug en trap tegen je benen", raadde ik aan. Hij had
helemaal niet gesport en keek me afkeurend aan. "Het is wat je nodig hebt", zei ik resoluut. Nu op je rug, en met een beetje
snelheid op een omgekeerde fiets rijden", drong ik aan. Dit deed zijn hart een beetje sneller gaan, waardoor de polsslag
een beetje toenam. "Je gaat dit elke dag meer doen en elke keer met meer snelheid", zei ik tegen hem. "Uiteindelijk
krijgen we je hartslag op zo'n honderdtien. Als we het dan drie minuten volhouden, weet u dan wat er gaat
gebeuren? Nieuwe kleine hulpvaten naar het hart zullen beginnen te bouwen, en dat zal de
lading van de kransslagaders
wegnemen.

Hoe u uzelf kunt helpen, zelfs als u niet alle stappen uitvoert

Stap vijf. "Zoals de meeste hart- en piepende ademhalingen, Henry, ben je aan het slingeren", wees ik hem erop.
"Ik ga meer ruimte maken voor je hart in die kist van jou met wat ik de Dowager's Hump drill noem." Hij genoot ervan
om zijn handpalmen achter zijn rug te klemmen en de ellebogen naar binnen te rollen, waardoor zijn borstkas omhoog
kwam, de borstspieren werden versterkt en elke wervel in zijn bovenste wervelkolom rechtop kwam te staan. Maar niet
iedereen is bereid om deze krachtige oefening te doen. Het deed denken aan de over-rijke en onderwerkte Quincy
McKinnon die dit of iets anders dat ik adviseerde gewoon niet wilde doen - behalve één ding. Hij hield bijna
vroom van het doen van de Primordial Walk (zie hieronder). Voor een volwassen man was hij gek om
op handen en voeten te lopen, als een kind dat wild is over een nieuw speeltje. "Moet mijn
genetische erfenis zijn", zei hij vreugdevol, terwijl hij me aankeek vanuit handen
en voeten – niet alleen handen en knieën. Ik denk dat ik maar een
of twee keer ben verwijderd
door viervoetige
voorouders.

De Oerwandeling

Stap zes. Dit is de Primordial - Walk die onze - verwende jongeman - graag deed. Het betekende echt op
handen en voeten lopen – niet de handen en knieën, maar de handen en voeten. Toen ik deze boor ontwikkelde
en bestudeerde, ontdekte ik dat het ons terugbracht naar onze eerste en elementaire en oorspronkelijke positie als
menselijke wezens. Zo bracht het op de een of andere manier alles in het lichaam terug in vorm dat nog steeds weer in
vorm kon worden gebracht - en, het meest opwindende van alles, het leek erop dat het gewoon alle spieren, ligamenten,
pezen en kraakbeen van het lichaam trainde. Dit was wat de verwende Quincy McKinnon echt graag deed op de enorme
boomrijke gazons van zijn landhuis.

Nu is hier een verklaring die ik misschien niet zou moeten geven, want sommige lezers zouden alle andere stappen voor
het herwinnen van hun gezondheid kunnen laten varen en alleen deze doen zoals de jongeman deed. Onze lange, zeer
dunne en piepende patiënt hield er zielsveel van om op handen en voeten rond de grassen van zijn huis te steigeren.
In zekere zin overdreef hij het. Maar omdat hij niets anders deed door middel van oefening, gebruikte zijn lichaam
neigend naar het normale zoals natuurlijk is voor ons allemaal deze ene oefening om wonderen te verrichten.

STREK ELKE NEKWERVEL UIT OM DE ZENUWDRUK OP HET HART EN DE LONGEN TE VERLICHTEN

Met zijn hoofd naar beneden hangend op de manier van grazende dieren, kreeg elke wervel van de nek een rek
en zenuwdrukken naar het hart en de longen kwamen vrij wanneer de wervels zich verbreedden. Met zijn bovenste
wervelkolom gestrekt door de rugvegende schouders ondersteund door zijn looparmen, vulde de borst zich en kwam
hij aan. Zijn spieren en ligamenten werden sterk. Het middenrif opereerde vanuit een correcte horizontale positie en zijn
ademhalingsspieren versterkten opmerkelijk. Zijn dijen en benen (bij de kuiten) vulden zich. Met het hart sterker, de adem
haling gemakkelijker en de oxy-genatie beter, werd zijn - eetlust voor het eerst in jaren duidelijk en begon hij goed te eten.
Alleen al de Primordial Walk maakte de jongeman buitengewoon goed.

Terug naar onze tankstationhouder, Henry Snyder. In tegen stelling tot onze exclusieve Primordial Walk - only man, nam
deze geweldige patiënt alle instructies in acht en deed het prachtig goed. In tegenstelling tot de andere, verloor Henry
gewicht en vlakte af naarmate hij sterk werd, zijn borst klachten verdwenen en hij ademde gemakkelijker. Dit bewees
voor mij dat de essentiële juistheid van de Missing - Linkfactoren in de arts zodanig was dat dezelfde basis - voor -
waarden voor het beterschap - golden voor alle nog herstelbare - personen. Het niet-gedomesticeerde dier
in zijn wilde habitat is nooit te dik of te dun. De persoon die nog niet onomkeerbaar ziek is, kan beter
worden zonder de noodzaak van een tijdverspillende precieze diagnose. Zijn lichaam neigt
naar het normale en wil gezond zijn. Het wacht niet op de diagnose van een
arts - of verkeerde diagnose - om zijn eigen wonder van
verjonging te beginnen wanneer de Missing
Link-artsfactoren worden
toegepast.


Om ervoor te zorgen dat zieke mensen snel beter worden en zonder de verspilling van mogelijk vitale tijd
bij het zoeken naar een precieze diagnose - hoeft de arts alleen maar te weten waar het probleem zit. Als de patiënt
naar zijn hartgebied wijst, of de lever of nek of rug, zal de arts van de toekomst die de Missing Link-factoren kent, de zenuw
toevoer naar het hart of de lever of nek of rug opsporen. Als er druk op dergelijke - zenuwen is (zoals er waarschijnlijk zijn in onze
belastende en tegenzwaartekrachtige vorm van leven), zal hij weten hoe hij ze moet loslaten. Dan zal de helende kracht en functionele
energie zonder interferentie naar het zieke orgaan stromen. En omdat het menselijk lichaam neigt naar het normale, zal het zieke deel
beter worden zonder een diagnose - wat vaker wel dan niet een verkeerde diagnose is. Vervolgens, nadat het specifieke gebied is
behandeld worden de algemene Missing Link-factoren toegepast om de algemene gezondheid te verbeteren en wordt alles
gedaan wat voor de patiënt kan worden gedaan.

Marsh Morrison, D.C., Ph.C., F.I.C.C., is de directeur van "The International Marsh Morrison Seminars of Neurological
Techniques" en redacteur van de halfjaarlijkse wetenschappelijke nieuwsbrief. "Het Marsh Morrison International
Report." Afgestudeerd aan het Palmer College of Chiropractic in Davenport, Iowa, met postdoctorale studies
aan zowel het National Chiropractic College in Chicago als het Lincoln College of Chiropractic in
Indianapolis, heeft hij persoonlijk veel belangrijke technieken ontwikkeld voor de
behandeling van een breed scala aan fysieke kwalen. Hij geeft seminars
in 35 belangrijke steden in binnen- en buitenland en is gast
professor aan het Columbia Institute of
Chiropractic in
New York.


Fragment uit Doctor Morrison's Miracle
Body Tune-Up - For Rejuvenated Health

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius

Er is leven in het hiernamaals

Door: Gladys Osborne Leonard
11 April 2022
Na verschillende excursies naar de Astrale Wereld tijdens de slaap te hebben gemaakt en andere verrekijkers op
korte afstand te hebben volbracht terwijl ik wakker was, kwam er het bekronings avontuur naar me toe - de meest
overtuigende en bevredigende ervaring van mijn hele leven. Nooit in mijn stoutste dromen had ik zo'n prachtige
openbaring van die wereld durven verwachten die buiten het normale zicht en gehoor van ons aardse bestaan
ligt. Sinds de dood van mijn man in februari 1935 had ik dagelijks, 's morgens en 's avonds, gebeden dat ik
op een dag de plaats, plaats, toestand – noem het wat je wilt – zou mogen bezoeken waarin mijn man
nu woonde, werkte en zijn leven zonder mij leidde. Ja, "apart" is het woord dat men gedwongen
is te gebruiken wanneer men verwijst naar scheiding door de dood in de "lichamelijke"
zin. Hoe groot iemands geloof in de Onzichtbare Wereld ook mag zijn, de
afwezigheid van constant objectief bewijs van de aanwezigheid
van de dierbare is vaak een grote druk op zelfs
het trouwste
geloof.


Ik bad dat zo'n zegen eens aan mij zou worden gegarandeerd, en dat als Gods wil het toestond, ik
tevreden zou rusten op de herinnering aan alles wat ik zag of hoorde voor de rest van mijn leven op aarde.

Zoals ik al zei, bad ik voortdurend dat dit zou gebeuren. Enkele maanden gingen voorbij en ik stuurde nog steeds
hetzelfde gebed. 'Heere, als het naar Uw wil is, en alleen zo, laat mij dan mijn man zien op zijn eigen vlak, in zijn huidige
natuurlijke toestand; die toestand of plaats waartoe het U behaagd heeft hem te roepen. Laat me hem zien zoals hij echt
IS, en ik zal niet meer vragen. Ik zal doorgaan met alle aardse taken die op mijn pad zullen komen, gelukkig en gelukkig, als
ik deze ene duidelijke ervaring mag hebben." De meest wonderbaarlijke - gebeurtenissen lijken onverwacht tot ons te komen.
Op zaterdagochtend 14 september 1935 opende de dag voor mij met zijn gebruikelijke ronde van werk en huishoudelijke taken.
Het gaf geen hint van het bijna ongelooflijke avontuur dat de mijne zou worden voordat de avond kwam.

Het was een mooie zonnige dag, dus na een vrij late en eenvoudige lunch van salade en bruin brood, slenterde ik naar de tuin om te
zien of er nog klusjes in de tuin moesten worden gedaan om ervoor te zorgen dat de plaats de volgende dag een uiterlijk van sabba-
tarische ordelijkheid zou kunnen vertonen. Ik nam het horloge van mijn man mee, dat ik meestal op een tafel in het tuinhuis zet,
waar ik binnen kan komen en mezelf aan de tijd kan herinneren; elke praktische tuinman weet hoe hij vliegt als men eenmaal
bezig is geraakt met het verwijderen van een gezonde oogst onkruid uit hun onwettige territorium, of het verwijderen
van een paar deprimerende rijen oude
erwtenloodsen en
netten.


Welnu, op deze specifieke middag liet ik het horloge niet in het tuinhuis staan, maar dwaalde ik door de tuin
met het in mijn hand. Op de vorige dag had ik verschillende dingen opgemerkt die onmiddellijke aandacht nodig
hadden, dus ik wandelde rond om er een mentale beoordeling van te maken voordat ik de meest urgente aanviel. Een
spade, een vork, een kruiwagen en een bepaalde taak in de tuin trekken me meestal naar hen toe met een onweerstaan
baarheid die meer artistiek ingestelde stervelingen toekennen aan een mooi beeld, of een perfect muziekinstrument, dus
het was nogal ongebruikelijk voor mij om te ontdekken dat ik - bijna - onbewust - was afgedwaald van dat deel van de tuin
dat aandacht nodig had, en ik was naar het zomerhuis gewandeld.

Ik ging naar binnen en legde zoals gewoonlijk het horloge op tafel, maar tegen de gewoonte in ging ik op een lange, lage
plank liggen die een zitje of bank vormt. Terwijl ik dat deed, keek ik naar de tijd. Het was twee minuten voor drie uur. Ik
was niet moe, maar ik strekte me lui uit op mijn rug, gewoon ontspannen en rusten. Binnen een paar seconden
realiseerde ik me dat ik in een soort "dozy" toestand kwam zonder echt te slapen; ik was me er in ieder
geval heel bewust van dat ik het horloge net op tafel had gelegd, en dat ik de grote
Prunusstruik net buiten de deuropening
van het zomerhuis
nog kon
zien.


Plotseling kwam er een buitengewone sensatie naar me toe. Ik wist dat ik op een vreemde, onverklaarbare
manier reisde, maar ik was me niet bewust van enige - inspanning of vrijwillige beweging van mezelf. Tot op de
dag van vandaag kan ik niet beslissen of ik door de -ruimte- ben gegaan, of dat de ruimte aan mij voorbij is gegaan.
Zoals de man wiens "uit het lichaam" sir Auckland Geddes naar verwees, zei: "Er zijn geen woorden die echt beschrijven
wat iemand ziet of waardeert tijdens zo'n ervaring. " Men kan het alleen in - eenvoudige - maar ontoereikende taal vertellen,
met absolute aandacht voor de essentiële waarheid ervan, en zonder enige vorm van overdrijving.

Ik kwam aan, zonder te begrijpen hoe of op welke manier ik was aangekomen, op een plek die ik nog nooit eerder of sindsdien had
gezien, hetzij in droom of realiteit. Geen toneelstuk, geen beeld, geen enkele inspanning van de verbeelding had ooit zo'n schoonheid
opgeroepen als ik me nu bewust was. Deze schoonheid was niet alleen zichtbaar in de omgeving en het landschap: het werd gevoeld.
Het was als een levende stroom door mijn wezen, die me opzadelde met een gevoel van absoluut welzijn, gelukzaligheid, veiligheid;
een algeheel en overweldigend gevoel van gelukzaligheid onbeschrijfelijk.

Ik lag - niet op de prozaïsche en nogal harde plank in het zomerhuis - maar op een zacht, veerkrachtig zandstrand. Het bleek aan
de oever van een rivier te liggen die zich in de verte uitbreidde naar een breed meer of zee. In het midden van deze bredere
watervlakte stond een klein eiland. Daarop stonden een of twee witte stenen gebouwen van een indrukwekkend en
mooi architectonisch ontwerp. Terugkomend op wat ik mentaal het vasteland noemde, zag ik dat er bossen
waren van een onbeschrijfelijk mooi en rustgevend groen. Over dit alles hing een merkwaardig soort
iriserende gloed, waarvan ik de kleur moeilijk te beschrijven vind, maar een zacht goud geeft
het beste idee, denk ik. De sfeer was gevuld met deze zacht briljante, maar rustgevende,
gouden uitstraling. Het blauw van het water, en van de lucht achter en over het
eiland, tart ook elke beschrijving. Ik veronderstel dat het op een perfecte
dag te zien is aan de Middellandse Zee, of iets dat het nadert.
Maar zelfs de schoonheid van het landschap was niets
voor het innerlijke gevoel van schoonheid
dat iemands hele wezen
doordrong.


Zonder verbazing zag ik mijn man naast me knielen, zijn linkerarm mijn schouder ondersteunend.
Ik keek in zijn gezicht en besefte dat mijn - gebed verhoord was – volledig en volledig verhoord. Zelfs
in zijn hoogtijdagen, in de vroegste jaren van ons aardse leven samen, had ik hem nog nooit zo zien kijken
als ik hem nu zag. Hij was dezelfde, maar toch waren er verschillen. Een gezond - kleurtje toonde zich op zijn
gezicht en nek. Zijn haar had zijn grijsheid verloren en was weer dik, golvend en lichtbruin van kleur. Zijn ogen
straalden met een gezonde helderheid. Hij leek gekleed in witte flannels (een favoriete vorm van kleding toen hij
op aarde was), en voor zover ik kon zien, leken de -textuur en snit- erg op die van mannen tijdens de warme zomer
aardse dagen.

Hij sprak tot me en terwijl hij dat deed, boog hij zich over me heen en keek - aandachtig in mijn gezicht, alsof hij elke
letter-greep voor altijd in mijn geheugen wilde drukken. Ik zal zijn woorden nooit vergeten; ze staan in mijn geheugen
gegrift en niets kan ze ooit uitroeien. Hij zei: "Je bent hier maar even. Probeer - alles wat ik je vertel vast te houden en te
onthouden. Doe geen moeite om de details van het land schap of iets anders te onthouden mooi als het is, maar onthoud
elk woord dat ik je vertel, want de tijd is kort. "Vertel iedereen – iedereen die wil luisteren – dat er een Ander Leven is. Het
is een echt leven in een echte wereld. Het is een actieve, interessante wereld. We zijn er blij mee. Alles is goed met ons in dit
vliegtuig.

"God is hier.

"We zijn dichter bij Hem. Alle beste en meest hoopvolle ideeën die religie op aarde ooit heeft gehouden over een toekomstig
leven zijn slecht in vergelijking met deze prachtige realiteit. "Vertel het iedereen. Het is waar. Liefde en herinnering blijven
bestaan. We wachten hier op degenen van wie we houden. Ik wacht op je, maar ik ben blij terwijl ik wacht – gelukkig en
druk. Zoveel te vertellen, maar de tijd is kort. Dit prachtige bezoek is een antwoord op uw gebed. Je zult toch niet
vergeten dat je alles moet doen wat je kunt om mensen te laten beseffen dat er een Andere Wereld
is en elke kans op
vooruitgang?

"Oh! als ze alleen het wonderbaarlijke leven kenden dat van hen kan zijn, zouden ze er alles aan doen om er
klaar voor te zijn, dus vertel het hen. Vergeet niet. Vertel het iedereen en onthoud dat ik hier ben, op je wacht en
dat ik nu en altijd van je hou." Hij zei veel in deze spanning, en ik kon op elk kenmerk in elke regel van zijn gezicht zijn
intense verlangen zien om indruk op me te maken met de grote, maar eenvoudige waarheid: "We leven, we herinneren ons,
we houden van, we zijn
gelukkig."

Toen hij pauzeerde na het uitspreken van deze laatste zin, was ik vervuld van dankbaarheid en verwondering. Een hemels (geen ander
woord zou volstaan om het te beschrijven) gevoel van welzijn en zekerheid met betrekking tot het heden, de toekomst en alles wat het
leven nu of in het hiernamaals zou kunnen brengen, stroomde door mijn wezen. Mijn man boog zich voorover en ik zag dat hij op het
punt stond weer te spreken, maar ik deed iets rampzaligs en ongelukkigs.

Ik dacht bij mezelf: "Als ik terugga naar mijn fysieke - lichaam dat nu in het zomerhuis ligt, zal ik mezelf nooit meer toestaan om me
depressief of eenzaam te voelen. Ik zal leven van deze prachtige ervaring die God mij genadig heeft gegeven; Ik zal geen verdere
gave of zegen voor mezelf vragen. Wat zal ik altijd blij zijn nu ik weet hoe intens mooi de plek is waar mijn man woont." Helaas!
terwijl ik aan mijn fysieke lichaam in het zomerhuis dacht, voelde ik mezelf terugtrekken van mijn man, het strand en al het
omliggende landschap, en opnieuw voelde ik die snelle passeer- of passeerruimte die ik op mijn reis naar hen ervoer.

Ik voelde mezelf terugkeren in mijn fysieke lichaam, dat nog steeds lag net zoals ik het had verlaten, met een
abruptheid die me een ernstige schok veroorzaakte in het gebied van mijn zonnevlecht. Het was precies
alsof ik in dat deel van het lichaam was geschopt of geslagen. De pijn verdween bijna net zo snel
als hij kwam, en ik besefte dat ik onmiddellijk klaarwakker was met een perfecte
herinnering, intact in elk detail, van alles wat ik had gezien en gehoord.
Het mooiste van alles was dat ik nog steeds het glorieuze
gevoel van geluk en welzijn behield
dat ik daar had
gevoeld.


Ik stak mijn hand uit naar het horloge en ontdekte dat het half drie was, dus voor zover ik kon berekenen,
moet ik ongeveer een half uur in dat prachtige Andere Wereld-vliegtuig hebben gezeten. Het gevoel van verheffing
en gelukzaligheid bleef enkele minuten bij me en vervaagde toen geleidelijk, alsof het van een te delicate aard was, een te
fijne vibratie, om langer op het grove fysieke instrument te spelen, of in de dichte atmosfeer van de aarde. Maar zelfs toen het
weg was, kon ik me iets van zijn schoonheid herinneren. Ik wist wat het voor mij had betekend en dat het op een dag weer van mij
zou zijn – toen whittier zei: Ik merk dat ik met
de bekende handen naar mijn
geschikte plaats
wenk.

Een nederige deur onder Uw vele woningen. Sommigen beschutte schaduw waar zonde en streven
ophouden, En stroomt voor eeuwig door de groene expansies van de Hemel. De rivier van Uw
vrede. Daar, van de muziek rond mij stelen, zou ik flauw het nieuwe en heilige lied leren.
En eindelijk, onder Uw bomen van genezing, het leven vinden
waarnaar ik
verlang.

Fragment uit The Last Crossing

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: MarceliusDe fysieke - versus spirituele - wereld

Door: Hilton Hotema
8 April 2022
Vanaf het begin van de mens lijkt er een vast geloof te zijn geweest in het bestaan van een wereld die niet kan
worden bereikt of herkend door de fysieke - zintuigen en vermogens. Geen enkele stam van mensen is te laag geweest
in de schaal van intelligentie om zo'n geloof te koesteren; en geen enkel ras van mensen is te hoog geweest in de ontwikkeling
van intelligentie om het te verwerpen. Dit feit dwingt geleerden te geloven dat zo'n woord moet bestaan; want zij beweren dat de
mens zich niet eens iets kan voorstellen wat niet is en niet kan zijn.

Het is een vanzelfsprekende waarheid dat elke overtuiging die het hele menselijke ras beïnvloedt ongeacht rang of kwaliteit inherent
is. Het kon niet anders. Er is een universele overtuiging dat de mens, in het geval van somatische ontbinding, geestelijk blijft leven. Dan
is dat één vanzelfsprekende waarheid. Deze overtuiging komt in de Ziel en komt voort uit Spirituele Intuïtie. Er is niet één geval van bewijs
dat spirituele Intuïtie ooit een vals getuigenis heeft afgelegd. Evenmin heeft het ooit enig schepsel bedrogen of misleid. Het is ook een feit
van observatie dat hoe lager in de schaal van individuele intelligentie het schepsel is, hoe krachtiger en vitaler de intuïtie is die het leidt.

Het is een paradox dat de kosmische leidende kracht sterker lijkt te zijn bij de meer natuurlijke en lager opgeleide mensen. Wat onder
wijs wordt genoemd, lijkt mensen van het natuurlijke naar het kunstmatige te leiden. De vroege mens lijkt een natuurlijk leven te
hebben geleid en werd door spirituele intuïtie geleerd dat de somatische dood niet het einde van hem is. Deze theorie
wordt bevestigd door de beste wetenschappelijke analyse van bekende feiten.

De moderne mens heeft gezocht naar de Spirituele Wereld in de koude ruimtes die tussenbeide komen in de lucht.
Hij heeft van de kerk geleerd dat daarboven het Koninkrijk der Hemelen is, waar God op zijn troon zit en het evangelie
Jezus aan zijn rechterhand. Ook moet die mens "geboren worden uit het water en uit de geest" voordat hij dat Koninkrijk
kan binnengaan (Joh. 3:5). Uit de verslagen die het Romanisme heeft toegestaan om de mensen te bereiken, blijkt dat de
mens niet in staat is geweest om het koninkrijk van onsterfelijke zielen te ontdekken, en dat heeft hem doen twijfelen of
er zo'n rijk is, of iets meer dan dat hij op het fysieke vlak ziet. Het gevolg hiervan is dat mensen snel hun geloof in de
kerk verliezen en deze jaarlijks met duizenden verlaten.

De natuurwetenschap heeft een aantal
belangrijke ontdekkingen gedaan, te weten:

1. Alle materie is herleidbaar tot trillingskracht.
2. Elk deeltje materie bevindt zich in een staat
van constante vibratie.
3. Grove deeltjes trillen veel langzamer dan fijne.

Alle zichtbare materie bevindt zich in een bepaald stadium van verfijning en trilt met een overeenkomstige mate,
zoals het wordt genoemd. De zichtbare wereld bestaat uit substantie en deze substantie kan worden gereduceerd tot
een onzichtbare toestand. Het geestelijke deel van de mens is net zo wezenlijk als het fysieke deel, waarin het geestelijke
woont. Beide zijn substantie en beide bevinden zich in een staat van vibratie. Het fysieke gedeelte is zichtbaar vanwege de
langzamere trillingssnelheid. Het spirituele gedeelte is onzichtbaar vanwege de snellere trillingssnelheid. Dit is de conclusie
van de wetenschap.

Als wordt toegegeven dat de fysieke en spirituele werelden uit substantie bestaan, rijst de vraag: 'Waarin ligt het verschil?'
De ene behoort tot het rijk van de zuiver fysieke dingen en wordt aangeduid met de zeer toepasselijke term fysieke sub-
stantie.De andere behoort tot het rijk van zuiver spirituele dingen en wordt aangeduid met de al even passende term
spirituele substantie.Om een soortgelijke reden wijzen we dat wat tot het mineralenrijk behoort aan als mineraal
en dat wat tot het plantenrijk behoort als plantaardig.

Volgens de occulte wetenschap ligt het verschil tussen fysieke
substantie en spirituele substantie in de trillingssnelheid.

Als we een rots onderzoeken, kunnen we geen trillingsbeweging ontdekken. De trillingsbeweging
van het atoom in het gesteente is zo laag dat het niet waarneembaar is voor het fysieke gezichtsvermogen,
en het gesteente lijkt een vaste, onbeweeglijke, ondoordringbare massa dode materie te zijn. Als we kijken naar
het kweken van hout in een boom, zijn we niet in staat om enige beweging waar te nemen tussen de atomen waaruit
het hout is samengesteld. Maar als we een krachtig vergrootglas gebruiken, kunnen we een lichte trillings - beweging
detecteren tussen
de cellen van
hout.

Hoewel de snelheid van deze trillingsbeweging veel groter is dan die in het geval van het gesteente, is het nog steeds te
langzaam om het fysieke gezichtsvermogen te beïnvloeden. Dus het hout lijkt, net als de rots, met het blote oog als een
massieve, dode massa. Om tijd en ruimte te besparen, zullen we de verschillende tussenstoffen, zoals dierlijk vlees,
gelatine, enz., Overlaten en een druppel water onderzoeken. Hier is de trillingsbeweging van het atoom in de
verbinding vele malen groter dan in gesteente of hout.

De moleculen waaruit water is samengesteld, bewegen met veel gemak en snelheid, de ene op de
andere, dat ze tot op zekere hoogte het fysieke gezichtsvermogen ontwijken, en het resultaat
is dat water transparant is voor het blote oog. Wanneer we bij de gassen komen, is de
trillingsbeweging van het atoom in de verbinding met een snelheid die zoveel
hoger is, dat het fysieke gezichtsvermogen volledig wordt ontweken.
Gas is een stof die alleen onzichtbaar is omdat de atomen
waaruit het is samengesteld zo snel trillen dat
het fysieke gezichtsvermogen ze
niet kan volgen.

Wanneer een pistool wordt afgevuurd, kunnen we de kogel niet zien versnellen, omdat de bewegings
snelheid zo snel is dat het fysieke gezichts vermogen het niet kan volgen. Het ontglipt het oog gewoon.
Wanneer een koets - wiel in rust is, kunnen we elke spaak duidelijk zien. Maar plaats het wiel op een spil en
stel het in op snel draaien, en hoe -sneller- de snelheid, hoe minder duidelijk we de spaken kunnen zien, totdat
de spaken uiteindelijk verdwijnen naarmate de omwentelingssnelheid toeneemt.

De fysisch wetenschapper, of fysicus, die alleen fysieke middelen gebruikt, is in zijn onderzoek en demonstratie beperkt
tot de wereld van de zichtbare substantie en wordt gedwongen te zeggen: ik kan niet verder gaan; de instrumenten op mijn
bevel zijn niet fijn genoeg, noch voldoende subtiel, om de eigenschappen en kwaliteiten van dat wat daarbuiten ligt te testen.
Het ontgaat de methoden van de natuur-wetenschap en alle middelen die ik tot mijn beschikking heb. Dat is nog niet alles. De
ethiek van de natuurwetenschap verbiedt wetenschappers om de spirituele wereld onder die definitie te verkennen. De natuur
wetenschap heeft verklaard dat er geen spirituele wereld is, en dat eindigt en sluit de vraag.

De Meester, de spirituele wetenschapper, neemt nu de draad op en volgt deze verder langs de grens van de natuurkunde
naar het rijk van paranormaal begaafden. In het vermogen van de Meester om aldus het onderwerp van beide werelden,
of de twee aspecten van Één Wereld, te bekijken, is zijn grote - voordeel ondenkbaar voor iemand wiens - gevoel voor
visie en onderzoek beperkt is tot de wereld van puur fysieke dingen.

Op de grens tussen de twee aspecten van substantie ziet de Meester elke wet van fysieke substantie verbonden
met zijn correlatieve wet van spirituele substantie. De keten van kosmische wetten is dus continu en
ongebroken. Het loopt van het zichtbare aspect van de Kosmos direct naar het
onzichtbare aspect zonder onderbreking. In deze prachtige
continuïteit erkent de Meester de majesteit,
de kracht en de heerlijkheid in de
Universaliteit van
de Wet.


Deel II

We hebben kort de Wet van Vibratie en de oneindigheid van substantie opgemerkt.
We leren dat de mens een natuurlijk of fysiek lichaam heeft, en in alle tijden hebben de
dichters over het geestelijke lichaam gezongen (1 Kor. 15:44). Deze lichamen, twee in één,
worden bestuurd, geleid en bediend door de Goddelijke Entiteit, het Intelligente Ego.

Dit is een ander voorbeeld van de Eeuwige Drie-eenheid,
die op elk niveau van het bestaan wordt ontmoet.

Door dit uitgangspunt als ons werkprincipe aan te nemen, gaan we verder met het overwegen van de
zuiver rationele en wetenschappelijke middelen en methoden van de Meesters. De wet die we oproepen om
onze demonstratie uit te voeren is de Wet van Vibratie – die Kosmische Wet die substantie verfijnt en haar werking
intensiveert. De oneindige deeltjes waaruit het lichaam is samengesteld, worden verzameld, verzameld, gecorreleerd,
gecondenseerd en geconsolideerd tot vlees, en bewegen vervolgens met een overeen-komstig lage trillingssnelheid.

Het lichaam is voorzien van fysieke zintuiglijke organen waardoor de Spirituele Mens contact maakt met zijn fysieke
omgeving. Het krachtpak van deze organen is eigenlijk spiritueel, bewezen door het feit dat het oog van een
bewusteloze mens niets ziet. Deze organen zijn niet aangepast aan de snelle vibraties van spirituele
substantie, noch aan alle trillingen van fysieke substantie. Hun gecombineerde krachten
omvatten slechts een beperkt bereik van vibratie.

Dit beperkte bereik omvat alleen de trillingen van fysieke substantie die op hetzelfde niveau van verfijning
en trillingswerking ligt en bestaat als het fysieke lichaam zelf. Bovendien is onze taal ontwikkeld om overeen te
komen met die mate van verfijning en vibrerende - werking. Dat is de reden waarom het zo moeilijk is om dingen
spiritueel te beschrijven in woorden van een taal die is geëvolueerd om alleen het fysieke te beschrijven.

Door de hulp van onze fysieke zin-tuiglijke organen worden we ons bewust van verschillende externe fysieke objecten,
elementen en omstandigheden. Verder weten we niets van het universum, waarvan het grootste deel ons onbekend moet
blijven; en onze erkenning van dat gene waarover we be-wuste kennis hebben, vormt wat we fysieke sensatie noemen, wat in
werkelijkheid een spirituele functie is.

Elk van de fysieke organen van sensatie ontvangt en registreert een ander scala aan trillingen. Het hele oppervlak van het fysieke
lichaam wordt voorzien van sensorische zenuwen, om een medium van trillingen te zijn en te worden. De algemene tastzin wordt
ervaren wanneer een deel van het fysieke lichaam in contact komt met fysieke substantie die is samengesteld uit de grovere
deeltjes die bewegen met de lagere snelheden van trillingen. Het fysieke oog is een zeer gespecialiseerd orgaan van
fysieke sensatie. Wanneer het oog in contact wordt gebracht met stralen van fysiek licht, die stralen zijn
slechts fijne deeltjes van fysieke substantie die met een hoge trillingssnelheid bewegen,
ervaren we het
gevoel van
zicht.


Zoals met het oog, zo met het oor. Wanneer de fysieke gehoororganen worden aangeraakt door
de fysieke atmosfeer die met bepaalde trillingssnelheden beweegt, hoort de persoon fysieke geluiden.
Zoals met het oor, zo ook met de speciale fysieke organen van geur en smaak. Beide organen vertegen-
woordigen nog andere en verschillende trillingssnelheden die in externe substantie worden verkregen.

Elk fysiek orgaan van sensatie is een orgaan van aanraking of contact. De algemene tastzin die op
het hele oppervlak van het fysieke lichaam wordt verkregen, verschilt alleen in mate van fysiek
zicht. De ene registreert de langzame trillingen van grove materiaaldeeltjes, terwijl de andere
de snelle trillingen van fijnere materiaaldeeltjes registreert. Door de werking van deze
verschillende fysieke organen, die elk een ander trillingsbereik registreren,
komt het Intelligente Ego in bewuste relaties met een breed
scala - aan - vibrerende
activiteit van fysieke
substantie.

De fysieke zintuiglijke organen en de fysieke hersenen zijn samengesteld en aangepast om alleen de trillingen
van wat we fysieke substantie noemen te ontvangen en te registreren. Ze zijn aangepast om slechts een beperkt
bereik van fysieke trillingen te ontvangen. Dit feit wordt bewezen door de natuurwetenschap. Bijvoorbeeld, de dierlijke
dieren die zwermen op de aarde, in lucht, water en in alle levende lichamen, zijn ongrijpbaar en onzichtbaar voor de fysieke
zintuiglijke organen. Ze beïnvloeden noch de tastzin noch van gehoor smaak geur of zicht. Met uitzondering van de microscoop
zou de natuurwetenschap verklaren dat een geloof in anmialculae bijgeloof was.

Röntgenfoto's maken geen indruk op het hoogste fysieke orgaan van
sensatie. Maar de röntgenfoto is een trilling van fysieke substantie.

Wanneer we ons de duidelijke beperkingen van de fysieke zintuigen in een fysieke wereld realiseren, is het gemakkelijk te begrijpen
waarom deze organen er niet in slagen om de trillingen op een hoger niveau van bestaan te rapporteren. Ze doen dat alleen waarvoor
ze gemaakt zijn, en dan misleiden ze ons in grote mate. Het is nu relatief gemakkelijk te begrijpen hoe de vibraties van de oneindig
fijnere gradaties van substantie volledig moeten ont- snappen aan deze fysieke - organen, die alleen voor fysieke trillingen zijn
gemaakt en
bedoeld.

Het is ook relatief gemakkelijk te begrijpen dat een fysiek belichaamde mens, alleen door de hulp van zijn fysieke zintuiglijke
organen, op geen enkele manier de aanwezigheid van een onstoffelijke spirituele man kan "voelen". De geestelijke mens
is in wezen net zo waarachtig als de fysieke mens, en toch is hij noch fysiek tastbaar noch zichtbaar voor de fysieke
zintuiglijke organen. Zoals met alle substantie die onzichtbaar is voor de fysieke zintuiglijke organen alleen,
kan de vibrerende werking van de spirituele mens niet worden gedetecteerd door de fysieke
zintuiglijke organen, net zo min als de trillende werking van elektriciteit.

Deze feiten van het bestaan, aantoonbaar voor de spirituele wetenschap, worden al voorafschaduwd door de
moderne natuurwetenschap. De beweringen van de oudere scholen worden onderbouwd door een reeks lessen in
de wetenschap, zoals geschreven door Elisha Gray. Sprekend over de fysieke zintuiglijke organen van geluid en zicht,
zegt deze wetenschappelijke autoriteit: "Terwijl trillingen ophouden onze zintuigen te beïnvloeden met 40.000 slagen
per seconde, als geluid, merken we dat we ons weer bewust zijn van periodieke - beweging wanneer het 398 biljoen keer
per seconde bereikt. Dan horen we met onze ogen en zien we met onze oren wat je ook kiest. De sensatie is in alle gevallen
het effect van
beweging.

"Het oog is perfecter ontwikkeld, maar het is alleen in staat tot relatief ruwe fotografie.
"De - rode straal - komt in het oog met het laagste aantal trillingen – vierduizend miljard.
"Het oog kan niets opnemen met minder trillingen per seconde. De hoogste kleur is violet,
met 764 biljoen trillingen waarboven het oog niet kan trillen in sympathie met kleur.

"Er zijn kleuren die we niet kunnen zien. Het universum is gevuld met dingen die onzichtbaar zijn
voor het menselijk oog en onbekend voor ons. "Op dezelfde manier zijn er dingen die we niet kunnen
voelen, en geuren die we niet kunnen ruiken, en smaken die we niet kunnen proeven."Voor alles wat we
weten kan deze wereld waarin we leven ook het huis zijn van een ander ras van wezens die hun koers volgen
die wij en misschien wij voor hen niet kennen.

"Het is het werk van de wetenschap om het beperkte organisme van de mens
te hulp te komen en de sluier van mysteriën een beetje op te heffen."

Geestelijke dingen kunnen niet worden beschreven in onze taal van de fysieke wereld. Want woorden worden afgeleid uit
fysieke dingen, vandaar dat woorden - de geestelijke - dingen niet volledig kunnen uitdrukken, de betekenis, de houdingen,
waarvan de diepgang alles overstijgt wat het menselijk denken zich kan voorstellen en menselijke vaardigheid kan schilderen.

Fragment uit Mystery of Man

> BRON <

Lay-out & vertaling
Door: Marcelius